OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Även om den ingående skatten inte varit avdragsgill vid förvärvet kan det finnas andra omständigheter som medför att den efterföljande försäljningen är skattepliktig.

Tillgång som tillförts betydande värde

För att en leverans av en tillgång ska omfattas av undantaget krävs att den beskattningsbara personen kan visa att den ingående skatten inte till någon del har varit avdragsgill vid förvärvet av tillgången, eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som har tillförts tillgången. Detta innebär att även om den ingående skatten inte var avdragsgill vid förvärvet av tillgången så omfattas en efterföljande försäljning inte av undantaget om tillgången vid en senare tidpunkt har tillförts varor eller tjänster av betydande värde och den ingående skatten på dessa varor eller tjänster varit avdragsgill.

Det är fråga om ett betydande förvärv när värdet av det som har tillförts tillgången uppgår till eller överstiger tillgångens värde (exklusive värdet på dessa förvärv som tillförts tillgången) vid överlåtelsen eller om värdet på bearbetningen totalt sett är stort. Syftet med bestämmelsen är att skattefriheten inte ska omfatta sådana situationer då visserligen inte förvärvet av tillgången har medfört rätt till avdrag för ingående skatt men väl senare bearbetningar, reparationer m.m. har föranlett en i förhållande till tillgångens ursprungsvärde betydande avdragsrätt (jfr prop. 1993/94:99, s. 159).

Justering innebär att avdrag har gjorts

Om användningen av en investeringsvara ändras så att avdragsrätt till någon del uppkommer inom justeringsperioden ska inte undantagsregeln i 10 kap. 37 § ML tillämpas vid en senare försäljning. Företaget hade visserligen inte avdragsrätt vid förvärvstidpunkten, men det avdrag företaget därefter får på grund av bestämmelserna om justering av ingående skatt i 15 kap. ML hänför sig till förvärvet även om det utnyttjats vid en senare tidpunkt.

Försäkringsföretags försäljningar i samband med skadereglering

I samband med skadereglering förekommer det att försäkringsföretag övertar den skadelidandes tillgång. Försäkringsföretaget har inte avdragsrätt för en tillgång som övertagits på det sättet. Övertagande av vara i samband med skadereglering anses inte ske mot ersättning (RSV/FB Im 1982:2). Försäkringsföretagets överlåtelse av tillgången undantas inte från skatteplikt (10 kap. 38 § 1 ML). Jfr C-42/22, Generali Seguros.

Finansieringsföretags försäljningar av återtagna varor

Ett finansieringsföretag kan i egenskap av långivare ta över en säljares rätt att återta en vara med stöd av ett köpeavtal. Om finansieringsföretaget utnyttjar sin rätt och återtar varan är försäljning av en tillgång som förvärvats på detta sätt inte undantagen från skatteplikt (10 kap. 38 § 2 ML).

Detta gäller oavsett om finansieringsföretaget har eller inte har rätt att göra avdrag för debiterad mervärdesskatt. Om ett finansieringsföretag exempelvis återtar en lastbil från ett åkeri med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal så är finansieringsföretagets efterföljande försäljning av lastbilen inte undantagen från skatteplikt.

Det har ingen betydelse att återtagandet skett från någon som gjort ett förvärv där den ingående momsen inte varit avdragsgill. Inte heller under dessa förutsättningar är finansieringsföretagets efterföljande försäljning undantagen från skatteplikt. Som exempel kan nämnas ett återtagande av utrustning från en läkarpraktik som bedriver en verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt. Däremot kan finansieringsföretaget i ett sådant fall ha rätt till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av varan.

Fartyg och luftfartyg som köpts skattefritt är inte undantagna

Från skatteplikt undantas under vissa förutsättningar leverans, unionsinterna förvärv och import av fartyg och luftfartyg samt utrustning och varor för förbrukning och försäljning ombord (10 kap. 69-71, 73 §§ ML, 10 kap. 49 § ML, 10 kap. 53 § ML). Om den leverans genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat varan undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 69, 70, 71 eller 73 §§ ML så är en efterföljande försäljning av denna tillgång skattepliktig (10 kap. 39 § 1 ML). Detsamma gäller vid import och unionsinternt förvärv av en sådan vara (10 kap. 39 § 2 ML).

Bestämmelserna medför bland annat att en beskattningsbar person som t.ex. utför passagerartransporter på öppna havet kan förvärva fartyg skattefritt. För den som förvärvat fartyget eller luftfartyget på ett sådant sätt blir därför försäljningen en skattepliktig transaktion, såvida den inte ska undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 69 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]

Övrigt

  • rsv/fb im 1982:2 [1]