OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt LTS eller tidigare LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LTS eller tidigare LTS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LTS eller tidigare LTS (13 kap. 2 § LTS respektive 34 § och 34 a § tidigare LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LTS respektive 29 §, 30 § eller 40 a § tidigare LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (13 kap. 5–9 §§ LTS respektive 34 a § andra och tredje stycket tidigare LTS).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS och tidigare LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LTS?

En ny lag (2022:155) om tobaksskatt (LTS) har genomfört rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Den 1 januari 2023 trädde nya regler om registrering som registrerad distansförsäljare, tillfälligt registrerad distansförsäljare, certifierad mottagare, tillfälligt certifierad mottagare, certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare samt överklagandebestämmelsen, som hör till dem, i kraft. Övriga bestämmelser i LTS träder ikraft den 13 februari 2023 och samtidigt upphävs tidigare LTS. Den upphävda lagen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. I punktlistorna nedan anges endast beslut enligt LTS. För information om beslut fattade med stöd av tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

De beslut som fattas med stöd av LTS är följande:

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor som flyttas under uppskovsförfarandet inte når angiven destination (9 kap. 25–26­ § LTS), när varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare inte når mottagaren (9 kap. 27 § LTS) eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (9 kap. 28 § LTS). Liknande reglering finns i tidigare LTS avseende tiden fram till den 13 februari 2023. För information om regleringen enligt tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 9 kap. 25–28 §§ LTS och beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LTS (13 kap. 4 § första stycket LTS).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 9 kap. 25–28 §§ LTS inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (13 kap. 4 § andra stycket LTS).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (13 kap. 5 § LTS).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LTS eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LTS av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar (13 kap. 6 § andra stycket samt 7 § andra och tredje stycket LTS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (13 kap. 8 § första stycket LTS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Särskilt om utökade möjligheter vid förfarandet vid oegentligheter fr o m 13 februari

Fr.o.m. den 13 februari 2023 utökas Skatteverkets möjligheter att inhämta uppgifter som är av betydelse för beslut om oegentlighetsbeskattning genom förelägganden och revision jämfört med vad som gällde enligt tidigare LTS. Detta framgår av 13 kap. 6 § första stycket och 7 § första stycket LTS.

Skatteverket får enligt 13 kap. 6 § första stycket LTS förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § LTS att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LTS.

Skatteverket får enligt 13 kap. 7 § första stycket LTS besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning.

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (13 kap. 7 § tredje stycket LTS).

De nya möjligheterna att förelägga och besluta om revision enligt 13 kap. 6 § första stycket och 7 § första stycket LTS tillämpas på förhållandena som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, dvs. från och med den 13 februari 2023 (p. 1, 2 och 6 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar