OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Leverans av tillfälligt registrerade personbilar och motorcyklar till besökare från en plats utanför EU är under vissa förutsättningar undantagen från skatteplikt.

Förutsättningar för export

Leverans av en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning

är undantagen från skatteplikt om nedanstående två förutsättningar är uppfyllda (10 kap. 66 § ML):

  • fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU
  • säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Om tillfällig registrering

Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte ska registreras för att stadigvarande brukas i Sverige om sökanden av registreringen inte har sitt egentliga hemvist i landet men förvärvar ett fordon här (17 § första stycket 1 lagen [2019:370] om fordons registrering och användning).

Tillfällig registrering gäller från den dag den meddelades och under tolv månader, eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt 17 § första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad (17 § andra stycket lagen [2019:370] om fordons registrering och användning).

Frågor om fordonsregistrering hanteras av Transportstyrelsen.

Genom den tillfälliga registeringen kan fordonet användas här i landet i normal trafik under registeringstiden.

Beskattningsgrundande händelse vid leverans av tillfälligt registrerad personbil eller motorcykel

En leverans av ett fordon är undantagen från skatteplikt om fordonet är tillfälligt registrerat på det sätt som anges i 10 kap. 66 § ML och leveransen av fordonet sker till en köpare som är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU. Leveransen är undantagen från skatteplikt först när säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Vid leveransen av fordonet kan köparen ha för avsikt att varaktigt föra ut fordonet ur EU men vid det tillfället kan säljaren inte visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU senast sjätte månaden efter leveransmånaden. Leveransen är därför skattepliktig vid leveranstidpunkten.

För att säljaren i en sådan situation inte ska behöva ta ut mervärdesskatt av köparen vid leveransen har det införts en särskild bestämmelse som innebär att den beskattningsgrundande händelsen inträffar först vid utgången av den sjätte månaden efter leveransmånaden (7 kap. 9 § ML). Det innebär att den beskattningsgrundande händelsen inträffar vid samma tidpunkt då säljaren senast ska kunna visa att förutsättningarna i 10 kap. 66 § ML är uppfyllda. Om förutsättningarna är uppfyllda så undantas leveransen från skatteplikt. Om förutsättningarna inte är uppfyllda vid tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen ska mervärdesskatt betalas till staten.

Kravet på att fordonet förts ut varaktigt

Kravet på att personbilen eller motorcykeln varaktigt förs ut ur EU innebär att bestämmelserna i 10 kap. 66 § ML och 7 kap. 9 § ML inte är tillämpliga om fordonet tillfälligtvis ska användas på någon plats utanför EU.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning [1] [2] [3]
  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Övrigt

  • Transportstyrelsen.se [1]