OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Vid viss export kan säljaren behöva mer dokumentation än sådan som visar att transport av varan ut ur EU har skett.

Övriga krav på bevisning vid export kan du läsa mer om på sidorna Grundläggande om bevisning, Krav på dokumentation av transporten och God tro.

Krav på dokumentation vid export

För att få tillämpa undantaget vid export krävs att säljaren kan styrka att förutsättningarna för undantaget är uppfyllt. Kraven på bevisning är desamma som vid undantag för unionsinterna transaktioner. På denna sida behandlas övriga krav på dokumentationen vid export. Avseende kraven på bevisning vid export kan du läsa mer om under avsnittet Dokumentation och bevisning vid EU-handel och export. Avsnittet är uppdelat på följande sidor som handlar om dokumentation och bevisning vid export; Grundläggande om bevisning, Krav på dokumentation av transporten och God tro.

Dokumentation vid export genom avhämtningsköp – utländsk beskattningsbar person

Enligt 10 kap. 64 § 3 ML ska köparen vara en beskattningsbar person som saknar etablering inom landet och som förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet. Vid avhämtningsköp där köparen själv hämtar varan krävs enligt ML därför att säljaren förutom att ha dokumentation som styrker en transport av varan ut ur EU även har dokumentation som visar att köparen är en beskattningsbar person som saknar etablering inom landet (10 kap. 64 § 3 ML). Exempel på sådan dokumentation kan vara registreringsbevis från skattemyndigheten i det land där köparen är etablerad.

Direkt effekt

När en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU omfattas leveransen av undantag från skatteplikt enligt 10 kap. 64 § 3 ML.

Eftersom varorna ska ha förvärvats för verksamheten i utlandet anser Skatteverket att endast sådana varor som köps in av en beskattningsbar person för kommersiella ändamål kan omfattas av bestämmelsen. Motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet innehåller dock inga villkor avseende köparens status eller syftet med förvärvet men däremot ett villkor som motsvarar kravet på att personen inte får vara etablerad inom landet. Skatteverket anser att mervärdesskattedirektivets ordalydelse i den delen är klar, precis och ovillkorlig varför bestämmelsen i artikel 146.1 b i mervärdesskattedirektivet, som ska läsas tillsammans med artikel 147, kan ges direkt effekt om det är till den enskildes fördel och denne begär det (Skatteverkets ställningstagande Kravet på direkt utförsel vid export och vissa frågor vid leverans av varor när förvärvaren ansvarar för transporten ut ur EU). Det innebär att leveransen kan anses som export även om köparen inte är en beskattningsbar person eller om köparen är en beskattningsbar person och förvärvar varan för annat ändamål än kommersiellt ändamål. I de fallen krävs således inte att säljaren har dokumentation som styrker att köparen är en beskattningsbar person som gör förvärvet för sin verksamhet i utlandet för att förutsättningarna för export ska vara uppfyllda. Köparen får dock inte vara etablerad i Sverige utan ska vara etablerad i ett annat EU-land eller utanför EU. Säljaren måste därför ha dokumentation som visar detta. Se vidare sidan Varor som levereras eller förs ut direkt till en plats utanför EU.

Kompletterande information

  • Dokumentation när förvärvaren är en fysisk person utanför EU.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]

Ställningstaganden

  • Kravet på direkt utförsel vid export och vissa frågor vid leverans av varor när förvärvaren ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt [1]