OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

I 31 kap. SFL regleras vilka uppgifter en inkomstdeklaration ska innehålla.

Vad samtliga inkomstdeklarationer ska innehålla

En inkomstdeklaration ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter och uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag (31 kap. 2 § SFL).

En inkomstdeklaration ska också innehålla uppgifter om de allmänna avdrag som den deklarationsskyldige har rätt till.

Vidare ska den innehålla de uppgifter som behövs för beräkning av

 • statlig fastighetsskatt
 • särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
 • avkastningsskatt på pensionsmedel
 • särskild löneskatt på pensionskostnader
 • allmän löneavgift
 • expansionsfondsskatt
 • egenavgifter
 • kommunal fastighetsavgift
 • pensionsgrundande inkomst
 • riskskatt för kreditinstitut.

En inkomstdeklaration ska även innehålla de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att få allmänna avdrag enligt 62 kap. 5–8 §§ eller grundavdrag enligt 63 kap. IL.

Den som är deklarationsskyldig ska också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst (31 kap. 3 § SFL).

Vad gäller inkomst av näringsverksamhet ska bestämmelsen i 31 kap. 3 § SFL läsas mot bakgrund av skattereglerna i 14 kap. 2, 4-6 §§ IL som föreskriver att (prop. 2010/11:165, del 2, s. 818)

 • resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder
 • förda räkenskaper ska läggas till grund för beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten
 • vissa justeringar av det redovisade resultatet ska göras.

Ytterligare uppgifter

Förutom de generella bestämmelserna om uppgiftslämnade som beskrivs ovan, finns särskilda regler om vissa uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Inkomstslaget tjänst

För inkomstslaget tjänst ska följande uppgifter lämnas:

Inkomstslaget näringsverksamhet

För inkomstslaget näringsverksamhet ska följande uppgifter lämnas:

Inkomstslaget kapital

För inkomstslaget kapital ska följande uppgifter lämnas:

Övrigt

Utöver uppgifterna för de olika inkomstslagen ska följande uppgifter anges i den mån de är aktuella:

Härutöver ska vissa uppgifter lämnas av fåmansföretag och delägare i handelsbolag.

Nytt: 2023-03-03

Inkomst undantagen från beskattning enligt skatteavtal

I vissa fall kan en inkomst vara undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal. Det finns inte några undantag för de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen i sådana fall. Läs mer om sådana situationer för juridiska personer i exemplen ett svenskt aktiebolag har sin verkliga ledning i ett annat land och inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal respektive en utländsk juridisk person är skattskyldig för inkomst enligt IL men inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal. För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga finns ett exempel på en inkomst från fast driftställe enligt IL där inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]