OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

För vissa beslut gäller en särskild beslutsordning som innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) innan det fattas. Detta framgår av Skatteverkets arbetsordning samt särskilda riktlinje om bl. a. förankring.

I de fall där en SKB ska ompröva ett beslut när den enskilde har begärt omprövning eller överklagat ett ärende gäller i stället bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL.