OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Omställningsstödet ska tillgodoföras företaget genom kreditering på skattekontot. Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska utbetalning ske om det inte finns hinder mot detta.

Stödet tillgodoförs genom kreditering på skattekontot

Omställningsstödet ska tillgodoföras företaget genom kreditering på företagets skattekonto (7 § första stycket LOM). Detta innebär exempelvis att avräkning kommer att ske mot underskott för skatter och avgifter enligt de vanliga bestämmelserna i skattekontosystemet, på motsvarande sätt som gäller för andra stöd som krediteras skattekontot (prop. 2019/20:181 s. 44 f.).

Om det finns överskott på skattekontot ska det betalas ut

Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § SFL (7 § andra stycket LOM). Ett sådant hinder mot utbetalning kan bl.a. vara om beloppet eller delar av beloppet behövs för avräkning enligt 62 kap. 11 § SFL. Av den bestämmelsen framgår att inbetalda och andra tillgodoräknade belopp i första hand ska räknas av från den del av betalarens sammanlagda skuld för skatter och avgifter (sammanlagd skatteskuld) som inte har lämnats för indrivning och i andra hand från den del av skulden som har lämnats för indrivning.

Efter avstämning ska överskottet på skattekontot automatiskt betalas ut till det konto som har hämtats in om betalningsmottagarens bank eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § SFF (22 § FOM3). Om kontohavaren inte vill att beloppet (helt eller delvis) ska betalas ut från skattekontot utan i stället önskar att beloppet ska vara kvar där, t.ex. för att kunna avräknas mot framtida skatter och avgifter som kommer förfalla till betalning men ännu inte beslutats, så kan kontohavaren hindra återbetalning genom registrering av en utbetalningsspärr. Krediteringen av omställningsstödet påverkar inte eventuella tidigare medgivna anstånd med betalning av skatter eller avgifter (prop. 2019/20:181 s. 45).

Intäktsränta ska beräknas på överskottet

Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket SFL beräknas på överskottet från och med dagen efter tillgodoförandet (7 § tredje stycket LOM). Detta innebär att intäktsräntan beräknas från samma tidpunkt som dröjsmålsräntan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]