OBS: Detta är utgåva 2023.3. Sidan är avslutad 2023.

Försäljning av konstverk kan antingen omfattas av skattesatserna 12 eller 25 procent eller vara skattefri. Även vinstmarginalbeskattning kan bli tillämplig.

Skattesats på vissa konstverk m.m.

Under förutsättning att medlemsstaterna tillämpar reducerad skattesats på någon av kategorierna i bilaga III till mervärdesskattedirektivet, får de även tillämpa reducerad skattesats på import av konstverk, samlarföremål och antikviteter. Om denna möjlighet utnyttjas får reducerad skattesats även tillämpas på leverans av konstverk som görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo (artikel 103 i mervärdesskattedirektivet). Sverige har utnyttjat denna möjlighet (7 kap. 1 § andra stycket 2 och 3 ML).

Import av konstverk, samlarföremål och antikviteter

Mervärdesskatt tas ut med 12 procent vid import av konstverk, samlarföremål och antikviteter. Definitioner av konstverk, samlarföremål och antikviteter finns i 9 a kap. 5–7 §§ ML (7 kap. 1 § andra stycket 3 ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 103.1 i mervärdesskattedirektivet.

Sverige har infört reducerad skattesats på import av konstverk m.m. i syfte att förhindra snedvridning av konkurrensen som skulle uppstå om normalskattesats används vid import medan reglerna om vinstmarginalbeskattning används inom EU (prop. 1994/95:202 s. 52).

Omsättning av vissa konstverk

Skattesatsen 12 procent gäller vid försäljning av vissa konstverk, såsom vissa tavlor, skulpturer och handvävda tapisserier som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Till skillnad från import gäller inte reducerad skattesats vid omsättning av samlarföremål och antikviteter. Definitionen av vad slags konstverk det gäller är densamma som i reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. 5 § ML (7 kap. 1 § andra stycket 2 ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 103.2 a i mervärdesskattedirektivet.

Vem kan sälja konstverk med den lägre skattesatsen 12 procent?

Skattesatsen 12 procent gäller bara när det är upphovsmannen eller dennes dödsbo som säljer. Med upphovsman menas konstnären, d.v.s. den fysiska person som har skapat verket.

En juridisk person kan inte vara upphovsman

Ett aktiebolag som förvärvat upphovsrätt till ett konstverk kan inte anses som upphovsman till verket. Ett bolags försäljning av konstverk omfattas därför av skattesatsen 25 procent (RÅ 2000 not. 65).

Vid andra än upphovsmännens omsättningar av konstverk kan reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML tillämpas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Gallerier som förmedlar i eget namn – 25 procent

När ett galleri förmedlar konstverk i eget namn omfattas hela försäljningssumman av skattesatsen 25 procent enligt 6 kap. 7 § ML (RÅ 2003 ref. 39).

Undantag från skattskyldighet

För konstnärer gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen understiger 300 000 kronor (1 kap. 2 a § ML). Det är först när beskattningsunderlaget uppgår till det beloppet eller mer som konstnären blir skattskyldig, eller när frivillig skattskyldighet beslutats trots lägre beskattningsunderlag. Även vid sådan frivillig skattskyldighet är skattesatsen 12 procent.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2000 not. 65, mål nr 8086-1998 [1]
  • RÅ 2003 ref. 39 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av beskattade varor, m.m. [1]