OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

I ML finns speciella regler för redovisning av mervärdesskatt som aktualiseras i samband med en överlåtelse av en verksamhet. Reglerna avgör om det är överlåtaren eller förvärvaren som ska redovisa mervärdesskatt på grund av vissa transaktioner i verksamheten.

Bestämmelserna om överlåtelse av verksamhet beskrivs på sidan Verksamhetsöverlåtelse är inte en omsättning.

Allmänt om verksamhetsöverlåtelse

Överlåtelse av en verksamhet är i vissa fall inte någon omsättning (2 kap. 1 b § ML). Vid överlåtelsen bör det därför göras åtskillnad mellan överlåtelse av varulager, inventarier m.m. och i verksamheten utestående fordringar och skulder.

Varulager, inventarier m.m.

Överlåtelse av tillgångar i en verksamhet i samband med överlåtelse av en verksamhet eller del av verksamhet är i vissa fall inte någon omsättning (2 kap. 1 b § ML).

Fordringar och skulder

Den som överlåter verksamheten ska redovisa den utgående skatten för omsättningar, förvärv och import för vilka skattskyldighet men inte redovisningsskyldighet inträtt tidigare. Den utgående skatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken överlåtelsen ägde rum (13 kap. 11 § första stycket ML).

Motsvarande får anses gälla för oredovisad ingående skatt. I 8 kap. 4 § första stycket 1 ML finns dock en särskild bestämmelse om avdrag för tidigare ägares förvärv för den som övertagit en verksamhet. Läs mer om det under avdragsrätt på sidan Övertagen verksamhet.

Överlåtaren

Överlåtelse av verksamheten är den sista affärshändelsen. I samband med överlåtelsen upprättar överlåtaren bokslut. Enligt BFL:s bestämmelser ska då fakturor avseende obetalda fordringar och skulder senast bokföras. Mervärdesskatt på sådana obetalda och inte tidigare redovisade fakturor ska redovisas av överlåtaren för den redovisningsperiod då överlåtelsen sker (13 kap. 11 § första stycket ML). Det kan förekomma att fakturor avseende utgifter före överlåtelsen kommer efter det att ett sådant bokslut upprättats. Även då finns en avdragsrätt för den redovisningsperiod då överlåtelsen sker. Om deklarationen för denna period avlämnats när fakturan kommer kan avdrag begäras genom rättelse.

Förvärvaren

Den som tar över verksamheten tar också över viss skyldighet att redovisa utgående och ingående skatt (jfr 13 kap. 11 § första stycket och 8 kap. 4 § första stycket 1 ML).

Om priset för en försäljning som överlåtaren gjort sätts ner efter överlåtelsen, ska den utgående skatten som redovisats av överlåtaren inte ändras i överlåtarens redovisning. Ändringen ska i stället redovisas av den som tagit över verksamheten. Det gäller även när en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit efter överlåtelsen (13 kap. 11 § andra stycket och 24 § andra stycket ML).

Priset för ett förvärv som överlåtaren gjort kan också komma att sättas ner efter överlåtelsen. Det är då den som tagit över verksamheten som ska minska sin ingående skatt.

Sådana ändringar kan alltså inträffa i följande fall:

  • Vid nedsättning av priset, t.ex. utgivande av bonus och liknande på grund av överlåtarens utfästelser, får den som tagit över verksamheten minska sin utgående skatt med den mervärdesskatt som löper på krediteringen.
  • Vid återtagande av vara får den utgående skatten minskas hos den som har tagit över verksamheten.
  • Vid kundförluster som hänför sig till övertagna fordringar får den utgående skatten minskas hos den som har tagit över verksamheten.
  • En ny innehavare av en verksamhet som tar över en nedskriven fordran, blir skyldig att redovisa utgående skatt om likvid flyter in.
  • Vid erhållen kreditering för bonus m.m. blir den som har tagit över verksamheten skyldig att minska sin ingående skatt även för förvärv som överlåtaren gjort.

Ändringen av tidigare redovisad mervärdesskatt ska göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts (13 kap. 25 § första stycket ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar