OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

Vid import ska mervärdesskatt redovisas i den redovisningsperiod då Tullverket ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto.

Beskattning av import

När ett företag som är registrerat till mervärdesskatt importerar varor från tredjeland är Skatteverket beskattningsmyndighet. Redovisning ska ske i företagets mervärdesskattedeklaration. Läs mer om beskattning vid import.

Redovisning av utgående skatt

Utgående skatt vid import till Sverige när tulldeklarationen lämnas till Tullverket ska redovisas enligt 13 kap. 6 § 4 ML. I de fall tulldeklarationen i stället lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering ska den utgående skatten från och med den 1 januari 2022 redovisas enligt 13 kap. 6 § 5 ML.

Bestämmelserna gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden.

Tulldeklarationen lämnas till Tullverket

Utgående skatt vid import ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto (13 kap. 6 § 4 ML).

Tulldeklarationen lämnas i ett annat EU-land

Från och med den 1 januari 2022 införs en bestämmelse om redovisningstidpunkt för utgående skatt vid import till Sverige när tulldeklarationen lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering. Den utgående skatten ska då redovisas för den redovisningsperiod under vilken skattskyldigheten har inträtt för importen (13 kap. 6 § 5 ML).

Om tulldeklarationen lämnas i ett annat EU-land uppkommer inte tullskulden i Sverige och Tullverket kommer därför inte att ställa ut en tullräkning med fastställt tullvärde och eventuell tull att betala. Tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid denna typ av import är därför kopplad till den redovisningsperiod under vilken skattskyldighet för mervärdesskatten inträder, vilket enligt 1 kap. 5 § andra stycket ML är när tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull. Det kan uppkomma situationer där Tullverket i fall som avses i 13 kap. 6 § 5 ML ställer ut en tullräkning avseende punktskatt eller någon nationell avgift. I dessa fall ska den utgående skatten ändå redovisas enligt denna punkt, d.v.s. när skattskyldigheten inträder för importen (prop. 2021/22:23 s. 67–68).

Redovisning av ingående skatt

Ingående skatt vid import ska dras av i samma redovisningsperiod som den utgående skatten för importen redovisas (13 kap. 23 § första stycket ML). Det innebär att ingående skatt ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto.

Denna tidpunkt för redovisning av ingående skatt gäller även då den utgående skatten inte ska redovisas till Skatteverket (13 kap. 23 § andra stycket ML). Denna regel behövs om den utgående skatten ska redovisas till Tullverket, men den ingående skatten till Skatteverket. Så kan bli fallet t.ex. om en importör inte är registrerad till mervärdesskatt när Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut avseende en viss import, men registreras strax efteråt (prop. 2013/14:16 s. 32).

Konkurs

Om en skattskyldig har försatts i konkurs och skattskyldigheten, men inte redovisningsskyldigheten, har inträtt för mervärdesskatt vid import, ska den skattskyldige redovisa den utgående skatten i den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades (13 kap. 10 § ML).

Överlåtelse av verksamhet

Om en skattskyldig överlåter hela eller en del av sin verksamhet och skattskyldighet, men inte redovisningsskyldighet, har inträtt för mervärdesskatt vid import ska den skattskyldige redovisa den utgående skatten i den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum (13 kap. 11 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]
  • Proposition prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import [1]