OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Vid ändring av felaktiga beslut på olika områden inom folkbokföringen gäller förvaltningslagens regler.

Beslut enligt folkbokföringslagen

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det (34 § FOL). Folkbokföringslagen saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av folkbokföringslagen (37–39 §§ FL).

Beslut enligt lagen om personnamn

Skatteverket beslutar om förvärv eller ändring av personnamn efter ansökan (3 § PNL och 36 § PNL). Lagen om personnamn saknar regler om ändring av beslut. Därför gäller i stället förvaltningslagens regler om ändring för de beslut som Skatteverket fattar med stöd av lagen om personnamn.

Beslut om hindersprövning och gemensam vårdnad

Såväl äktenskapsbalken som föräldrabalken saknar regler om ändring av Skatteverkets beslut om hindersprövning (3 kap. 1 § ÄktB) respektive gemensam vårdnad (6 kap. 16 § FB). Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på dessa beslut.

Beslut om äktenskapscertifikat

Kungörelsen om äktenskapscertifikat saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på Skatteverkets beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat.

Beslut om gravsättning

Skatteverket fattar beslut om intyg för eller anstånd med gravsättning eller kremering (4 kap. 7 § BegrL och 5 kap. 10 § andra stycket BegrL). Vidare fattar Skatteverket beslut om passersedel för att föra ut stoftet ur landet efter en person som avlidit i Sverige (36 § BegrF).

Eftersom begravningslagen och begravningsförordningen saknar regler om av beslut är förvaltningslagens regler om ändring tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av begravningslagen och begravningsförordningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Begravningsförordning (1990:1147) [1]
  • Begravningslag (1990:1144) [1] [2]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1]
  • Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat [1]
  • Lag (2016:1013) om personnamn [1] [2]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]