OBS: Detta är utgåva 2023.9. Visa senaste utgåvan.

En folkbokförd person som flyttar inom Sverige ska anmäla det till Skatteverket inom en vecka efter flytten.

Anmälningsskyldighet

En folkbokförd person som flyttar ska skriftligen anmäla det till Skatteverket inom en vecka efter det att hen har flyttat (23 och 25 §§ FOL). Själva flyttdagen räknas inte med i tidsfristen en vecka (flyttveckan). Om dagen för flyttning exempelvis är en måndag så är sista dag för anmälan på tisdagen i veckan efter.

En anmälan om flyttning kan även göras innan flyttdagen.

Det finns även en skyldighet att anmäla flyttning för en person som flyttar mellan två bostäder inom samma fastighet, t.ex. vid ett lägenhetsbyte. Det innebär att personen folkbokförs på en annan lägenhet (nytt lägenhetsnummer) och får ett nytt folkbokföringsdatum.

Om anmälan inte lämnats in

Om det inte kommer in någon flyttanmälan kan Skatteverket ändå fatta ett beslut om ändrad folkbokföring (34 § FOL).

Anmälan om flyttning

Det enda krav som finns vid en anmälan om flyttning är att den ska vara skriftlig och att den ska lämnas till Skatteverket av den som flyttar eller behörig företrädare (23 och 25 §§ FOL).

Det finns inget villkor att en särskild blankett ska användas vid anmälan om flyttning, men Skatteverket har tagit fram en blankett ”Anmälan-Flyttning inom Sverige”. Blanketten (SKV 7845) finns på www.skatteverket.se. En person som flyttar kan även lämna sin flyttanmälan på Skatteverkets webbplats, via e-tjänsten e-flytt. För att kunna använda e-tjänsten krävs en giltig e-legitimation. En flyttanmälan som görs via e-post anses också vara skriftlig.

Det finns inget krav på att en flyttanmälan ska vara egenhändigt undertecknad av den flyttande. För att säkerställa att en anmälan är gjord av rätt person kan dock Skatteverket kontrollera detta.

En flyttanmälan är avgiftsfri. En person som flyttar och vill ha eftersändning av sin post får vända sig till extern aktör som erbjuder en sådan tjänst.

Uppgifter i anmälan

En anmälan om flyttning ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer,
  • datum för ändrad bostadsadress,
  • ny bostadsadress och dess beräknade giltighetstid,
  • lägenhetsnummer i lägenhetsregistret,
  • registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen avser, och
  • vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bostadsadressen avser.

Folkbokföringsort

En person ska enligt 6 § första och andra stycket FOL folkbokföras på den fastighet och i den kommun där hen är att anse som bosatt enligt 7 och 8-13 §§ FOL. Om en person anses vara bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska hen även folkbokföras på en lägenhet.

Den kommun där en person är folkbokförd är hens folkbokföringsort (6 § första stycket FOL). En persons folkbokföringsadress är den adress som är knuten till den fastighet där personen är folkbokförd.

Folkbokföringsdatum

Om en person flyttar gäller den nya folkbokföringen från den dag som angetts som flyttdag i anmälan, under förutsättning att anmälan kommer in till Skatteverket före flyttdagen eller senast inom en vecka därefter. Om flyttanmälan inte kommer in i rätt tid gäller den nya folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in till Skatteverket (35 § första stycket FOL).

Om någon anmälan inte har gjorts gäller den nya folkbokföringen från och med dagen för beslutet. Det finns dock ett undantag beträffande vissa beslut om barns folkbokföring (35 § andra stycket FOL). Läs mer under Barns folkbokföring.

Anmälan av en behörig företrädare

En anmälan om flyttning för en person kan göras av:

Ombud

En person får med stöd av en fullmakt ge ett ombud behörighet att anmäla flyttning. En fullmakt kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Det är Skatteverket som avgör om det är tillräckligt med en muntlig fullmakt eller om det krävs en skriftlig fullmakt. Läs mer under Ombud och biträde.

God man

Allmän domstol kan besluta om att en god man utses (förordnas) för en person. Beslutet fattas för att en person till följd av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person (11 kap. 4 § FB). En god man kan inom ramen för sitt uppdrag anmäla flyttning eller särskild postadress under förutsättning att huvudmannen har lämnat sitt samtycke. Oavsett omfattningen av godmanskapet så förlorar huvudmannen inte sin rättsliga handlingsförmåga. En person som har en god man får därför själv anmäla flyttning eller särskild postadress. Läs mer om god man under Behörig företrädare och Rättslig handlingsförmåga.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt att förordna en god man för en person får allmän domstol utse en förvaltare. Beslutet fattas när personen är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB).

En förvaltare kan inom ramen för förvaltaruppdraget ensam bestämma om huvudmannens enskilda egendom och företräda denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Huvudmannens begränsade rättshandlingsförmåga innebär att hen själv inte har rätt att anmäla flyttning utan det är i istället förvaltaren som får anmäla flyttning för huvudmannen (KRNS 2013-08-28, mål nr 2395-13). Enligt Skatteverkets bedömning har huvudmannen inte heller rätt att själv anmäla en särskild postadress eller att en särskild postadress ska upphöra. Läs mer under Behörig företrädare och Rättslig handlingsförmåga.

God man eller förvaltare för vårdnadshavare

Om allmän domstol har utsett en god man eller en förvaltare för en person som är vårdnadshavare för ett minderårigt barn så är den gode mannen eller förvaltaren inte behörig att anmäla flyttning eller särskild postadress för barnet. Uppdraget som god man eller förvaltare omfattar inte att företräda barnet.

Barn under 18 år

En anmälan om flyttning för ett barn under 18 år ska göras av barnets vårdnadshavare. Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv göra en anmälan (30 § FOL). Detta innebär att barnet själv eller barnets vårdnadshavare kan anmäla flyttning om det är mellan 16 och 18 år. En socialnämnds beslut om familjehemsplacering för ett barn kan aldrig ersätta en vårdnadshavares anmälan. Läs mer under Barns folkbokföring.

Om allmän domstol har flyttat över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare så är den eller de personerna behöriga att anmäla flyttning för barnet (6 kap. 7-9 §§ FB).

God man för barn

Om allmän domstol har utsett en god man för ett underårigt barn så träder inte den gode mannen i vårdnadshavarnas ställe. Det innebär att den gode mannen inte kan anmäla flyttning för barnet, även om barnet saknar vårdnadshavare.

God man för ensamkommande barn

Om överförmyndaren har förordnat en god man för ett ensamkommande barn är hen behörig att anmäla flyttning för barnet. Det framgår av lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och dess förarbeten (prop. 2004/05:136 s.29).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2013-08-28, mål nr 2395-13 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn [1]