OBS: Detta är utgåva 2023.9. Sidan är avslutad 2023.

För riksdagsledamöter, statsråd, förtroendevalda i regioner och politiskt tillträdda tjänstemän gäller särskilda regler om folkbokföring.

Riksdagsledamöter, statsråd och förtroendevalda i regioner

En person som är riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtroendevald i en region och som på grund av sitt uppdrag vistas i en bostad, t.ex. en tjänstebostad, ska inte ändra sin folkbokföring om vistelsen i den bostaden endast beror på uppdraget (10 § första stycket FOL).

Även i de fall personens vistelse på viss fastighet inte enbart föranleds av det politiska uppdraget ska hen inte ändra sin folkbokföring om personen har anknytning till annan fastighet genom att disponera den (10 § andra stycket FOL). En person som t.ex. bildar familj på vistelseorten ska därmed fortfarande vara folkbokförd på den tidigare fastigheten, om hen fortfarande disponerar den. Om personen byter bostad på hemorten eller flyttar till en annan ort där hen disponerar en bostad ska hen vara folkbokförd på den fastigheten och inte där hen vistas p.g.a. sitt politiska uppdrag (prop. 1994/95:94 s.10).

En person som enbart tillbringar sin dygnsvila i en bostad där hen, p.g.a. sitt politiska uppdrag, inte ska anses bosatt ska folkbokföras på den fastighet hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till (10 § tredje stycket FOL). Det kan t.ex. vara en fritidsbostad som personen disponerar på hemorten (prop. 1994/95:94 s.10).

Om en person lever tillsammans med sin familj på en fastighet där hen p.g.a. sitt politiska uppdrag inte ska vara folkbokförd kan hen ansöka hos Skatteverket om att ändå folkbokföras på fastigheten. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 § fjärde stycket FOL).

Familjemedlemmar till riksdagsledamöter, statsråd eller förtroendevalda i regioner omfattas inte av 10 § FOL. Familjemedlemmars bosättning bedöms utifrån vanliga regler, dvs. i första hand utifrån regelmässig dygnsvila (7 § FOL).

Familjemedlemmar till statsministern

Om statsministerns familjemedlemmar vistas i hens tjänstebostad anses det inte leda till ändrad bosättning (10 a § första stycket FOL).

En familjemedlem som enbart är bosatt i statsministerns tjänstebostad ska anses bosatt på den fastighet där hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning. Familjemedlemmen kan genom en ansökan till Skatteverket begära att få bli folkbokförd på den fastighet där statsministerns tjänstebostad är placerad. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 a § andra och tredje stycket FOL).

Politiskt tillsatta tjänstemän

Om en persons vistelse på en fastighet enbart beror på en anställning som politiskt tillsatt tjänsteman eller ett uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet ska det inte leda till ändrad folkbokföring (9 § första stycket 1 FOL). Den som endast vistas i en sådan bostad ska i stället folkbokföras på den fastighet där hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning (9 § andra stycket FOL). Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (2012/13:120 s.152).

En person kan däremot folkbokföras på en sådan fastighet om vistelsen inte enbart beror på en sådan anställning eller ett sådant uppdrag. Utgångspunkten är då att förutsättningarna i 7 § FOL är uppfyllda. Om personen lever tillsammans med sin familj på tjänstgöringsorten ska hen normalt folkbokföras tillsammans med familjen.

Med politiskt tillsatta tjänstemän menas statligt anställda politiskt sakkunniga vid Regeringskansliet och liknande. Tjänster som är politiskt tillsatta inom kommuner och regioner omfattas inte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:94 Ändringar i folkbokföringslagen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]