OBS: Detta är utgåva 2023.9. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får efter anmälan från en person registrera en särskild postadress i folkbokföringsdatabasen så att posten skickas till en annan adress än där personen är folkbokförd.

När registreras en särskild postadress?

Ibland är det inte möjligt för en person att ta emot post på den adress där hen är folkbokförd. Till exempel kan personen vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när personen vill ha sin post till en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringsdatabasen så att personen i stället kan få sin post till en annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten, myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153 s. 103).

Även en person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress. Skatteverket kan registrera en särskild postadress för personen, om postadressen är avsedd att gälla i minst sex månader (25 § andra stycket FOL).

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Bestämmelsen i 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun (13 § FOL) även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

En särskild postadress ska normalt inte registreras för en person som är folkbokförd utan känd hemvist.

Postadressen ska anmälas till Skatteverket

En person som vill ha en särskild postadress ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket (23 § FOL). Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer,
  • datum för ändring av den särskilda postadressen,
  • en ny särskild postadress,
  • hur länge postadressen ska gälla.

En särskild postadress kan vara en adress i Sverige eller i utlandet. Box-nummer eller liknande får ingå i en postadress, men däremot inte i en folkbokföringsadress.

Anmälan gjord av annan person

En anmälan om särskild postadress som görs av en anhörig till den anmälan avser kan normalt godtas om den anhörige agerar inom ramen för dennes anhörigbehörighet. Läs mer om anhörigbehörighet under Behörig företrädare. Angående anmälan eller avslutande av särskild postadress för en person som står under förvaltarskap eller har en god man läs mer under Anmälan gjord av annan person under avsnittet Flyttning inom Sverige.

Dubbla adressuppgifter

En person som har en särskild postadress har dubbla adressuppgifter i folkbokföringen: en folkbokföringsadress (bostadsadress) och en särskild postadress. Adressuppgifterna ingår även i aviseringsregistret och lämnas vidare till SPAR. Myndigheter och andra som använder personuppgifter och adressuppgifter från folkbokföringsdatabasen väljer i regel att använda den särskilda postadressen när en sådan finns.

Skyldighet att anmäla ändringar av postadressen

En person som har särskild postadress är skyldig att anmäla ändringar av postadressen för att uppgiften ska vara aktuell i folkbokföringsdatabasen.

Avsluta den särskilda postadressen

En särskild postadress upphör inte automatiskt att gälla när en person anmäler flytt. Om en person vill avsluta en särskild postadress måste personen lämna in en anmälan om detta till Skatteverket. Även i det fall det inte har kommit in en sådan anmälan kan Skatteverket, på eget initiativ (34 § FOL), besluta att avsluta en särskild postadress för en person. Detta om postadressen inte fungerar postalt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag [1]