Ett företag har möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i bokföringslagen hos Skatteverket.

Skatteverkets beslut om dispens från vissa av bokföringslagens regler får överklagas hos förvaltningsrätten (9 kap. 1 § BFL). Förvaltningsrättens beslut får överklagas hos kammarrätten. Det krävs dock prövningstillstånd hos kammarrätten. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket (43 § FL). Läs om hur beslut överklagas.

Det är Skattesektion 2, Skatteenhet 58, 205 30 Malmö som handlägger dispenser enligt bokföringslagen hos Skatteverket. Läs om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]

Referenser inom överklagande