Om en eller flera förutsättningar för att lämna koncernbidrag med rättslig verkan inte är uppfyllda får regeringen lämna dispens och medge att koncernbidrag ändå kan lämnas med rättslig verkan (35 kap. 8 § IL). Dispens får medges om samtliga nedanstående krav är uppfyllda:

  • bidraget lämnas från ett svenskt företag till ett annat svenskt företag som givaren har intressegemenskap med,
  • bidraget lämnas för en näringsverksamhet som är av väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt, och
  • bidraget redovisas öppet.

Bestämmelsen kom till i början av 1970-talet för att underlätta en samverkan mellan staten och näringslivet genom Asea Atom.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]