Områden: Inkomstskatt

Datum: 2023-03-20

Dnr: 8-2278024

1 Sammanfattning

Hela den utländska skatt som tagits ut på en utdelning är avräkningsbar, även om utdelningen tas upp till två tredjedelar eller fem sjättedelar i inkomstslaget kapital.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar” (2008-05-09, dnr 131 260861-08/111). Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är i huvudsak en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

För fysiska personer tas utdelning upp till det s.k. gränsbeloppet på kvalificerade andelar upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Utdelning på onoterade andelar som inte är kvalificerade tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital. Om utländsk skatt har betalats på en sådan utdelning, är då hela skatten avräkningsbar eller bara två tredjedelar respektive fem sjättedelar?

3 Gällande rätt m.m.

En fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige har rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt om följande förutsättningar är uppfyllda (2 kap. 1 § första stycket lagen [1986:468] om avräkning av utländsk skatt, AvrL):

  • Intäkten har tagits upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
  • Den skattskyldiga har beskattats för intäkten i en utländsk stat.
  • Intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skattelagstiftning.

Rätt till avräkning enligt 2 kap. 1 § första stycket AvrL gäller inte om den statliga och kommunala inkomstskatten, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal tillämpas dock övriga bestämmelser i 2 kap. AvrL (2 kap. 2 § AvrL).

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).

Utdelning upp till gränsbeloppet på en kvalificerad andel tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital (57 kap. 20 § IL).

Utdelning på onoterade andelar som inte är kvalificerade tas under vissa förutsättningar upp till fem sjättedelar (42 kap. 15 a § IL).

Bestämmelserna i 57 kap. 20 § respektive 42 kap. 15 a § IL trädde i kraft den 1 januari 2006 samtidigt som de s.k. lättnadsreglerna i 43 kap. IL avskaffades. Lättnadsreglerna innebar att viss utdelning på kvalificerade andelar och onoterade andelar som inte är kvalificerade var skattefri. Av förarbetena framgår att förslaget att slopa lättnadsreglerna och avsaknaden av strikt proportionalitet vid beskattningen av vinster och förluster motiverar att ägare av onoterade företag kompenseras för den skatteskärpning som följer av det förslaget. Mot den bakgrunden sänktes skattesatsen på utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar upp till ett belopp motsvarande gränsbeloppet till 20 procent och skattesatsen på utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar som inte är kvalificerade till 25 procent (prop. 2005/06:40 s. 67).

4 Bedömning

En grundläggande princip vid avräkning av utländsk skatt är att avräkning inte medges om inkomsten är skattefri i Sverige. I så fall finns ingen dubbelbeskattning.

Syftet med de aktuella reglerna är att en utdelning upp till gränsbeloppet på kvalificerade andelar ska beskattas med 20 procent och att en utdelning på onoterade andelar som inte är kvalificerade ska beskattas med 25 procent, i stället för den generella skattesatsen i inkomstslaget kapital på 30 procent. Skatteverket anser att den kvotering som görs av utdelningen inte medför att en viss del ska betraktas som skattefri när avräkning av utländsk skatt ska göras. Den utländska skatt som tagits ut på utdelningen ska därför inte kvoteras vid avräkningen, utan hela skatten är avräkningsbar.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar” (2008-05-09, dnr 131 260861-08/111). Ställningstagandet innebär inget ändrat synsätt utan är i huvudsak en uppdatering och anpassning till aktuell lagtext.