OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett svenskt fordon är ett fordon som är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret. Avgiftsplikten gäller för vissa tunga fordon som är avsedda uteslutande för godstransport på väg.

Vad är ett svenskt fordon?

Ett svenskt fordon är ett fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (5 § första stycket LVA).

Vägavgift ska betalas för rätten att använda vägnätet i Sverige

När det gäller svenska fordon betalas vägavgiften för rätten att använda det svenska vägnätet (5 § första stycket LVA).

Fordon som är avgiftspliktiga

En grundläggande förutsättning för att vägavgift ska betalas är att fordonet är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret. Om fordonet är avställt eller tillfälligt registrerat ska vägavgift inte betalas (5 § första stycket LVA).

För att ett fordon ska vara avgiftspliktigt krävs dessutom att:

 • det är ett motorfordon eller en ledad motorfordonskombination,
 • fordonets totalvikt är minst 12 ton, och
 • fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg (5 § andra stycket LVA).

Bestämmelsen innebär att lastbilar och lastbilskombinationer med en totalvikt om minst 12 ton är avgiftspliktiga.

Kravet att totalvikten är minst 12 ton

För ett svenskt fordon med draganordning är det den högsta tillåtna totalvikten för fordonskombinationen som är avgörande för om vägavgift ska betalas (5 § tredje stycket LVA). Detta innebär att en lastbil med draganordning som väger 7 ton kan omfattas av avgiftsplikt eftersom ett sådant dragfordon i regel kan dra en släpvagn som väger 5 ton. Totalvikten är då minst 12 ton (prop. 1997/98:12 s. 47). I detta sammanhang kan det nämnas att det är vanligt att släpvagnsvikten är begränsad till 3 ton om draganordningen är en kula, vilket kan ha betydelse för avgiftsplikten.

Kravet att fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg

Med motorfordon eller ledade motorfordonskombinationer som är avsedda att uteslutande användas för godstransport avses lastbilar eller lastbilskombinationer som är inrättade för godstransport. Om ett fordon är registrerat som en lastbil, men inte är inrättat för att transportera gods på väg, ska vägavgift inte betalas (jfr prop. 1997/98:12 s. 32).

Skatteverket har beslutat om allmänna råd gällande avgiftsplikt enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (SKV A 2005:23). I rådet behandlar Skatteverket frågan i vilka fall en lastbil ska anses vara ett fordon som uteslutande är avsett för godstransporter på väg.

Enligt det allmänna rådet anses följande lastbilar inte utgöra fordon som uteslutande är avsedda för godstransport på väg:

 • lastbilar med uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 2 ton,
 • lastbilar med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi och
 • lastbilar med skåp för övrigt ändamål, under förutsättning att de har en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 4 ton.

Inom den sista gruppen ryms fordon som i huvudsak består av en bostadsdel samt någon form av lastutrymme.

Fordon som är undantagna från avgiftsplikt

Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör:

 • Försvarsmakten,
 • Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
 • staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, och
 • väghållningen (6 § första stycket LVA)

Undantagen gäller under förutsättning att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna (6 § andra stycket LVA).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt (6 § fjärde stycket LVA).

Veteranfordon

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik. Åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret och det innevarande kalenderåret (6 § tredje stycket LVA).

Rättsfall: de uppgifter som är registrerade i vägtrafikregistret har ansetts vara avgörande för avgiftsplikten

Ett bolag yrkade återbetalning av hela den vägavgift som hade betalats för en lastbil, eftersom lastbilen var ett väghållningsfordon som i sig inte var avgiftspliktigt. Uppgifterna om detta var dock inte registrerade i vägtrafikregistret när vägavgifterna betalades. Återbetalning kunde bara ske för de vägavgifter som avsåg tiden efter det att de korrekta uppgifterna registrerats i vägtrafikregistret (KRNJ 1999-11-15, mål nr 3014-1999).

Avgiftspliktens inträde

Huvudregeln är att avgiftsplikten för ett svenskt fordon inträder när fordonet registreras i vägtrafikregistret (9 § första stycket LVA).

Om fordonet ställs av samtidigt som det registreras i vägtrafikregistret inträder avgiftsplikten när avställningen upphör.

Om ett fordon ställs av för att ägaren begär det, t.ex. om ägaren inte ska använda fordonet under en viss period, inträder avgiftsplikten när avställningen upphör.

Om ett fordon är undantaget från avgiftsplikt enligt 6 § LVA, t.ex. om det tillhör Försvarsmakten, inträder avgiftsplikten när fordonet säljs och registreras på en annan ägare som inte omfattas av undantaget.

Vem är avgiftsskyldig?

För ett svenskt fordon är det ägaren som är avgiftsskyldig. Det är den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som anses vara ägare till fordonet (7 § LVA).

Om flera nya ägare registreras i vägtrafikregistret med samma överlåtelsedatum anser Skatteverket att den person som registrerats sist ska anses som registrerad ägare till fordonet när avgiftsplikten inträdde och därmed vara den som är avgiftsskyldig.

Avgiftsperioden

För ett svenskt fordon är avgiftsperioden för vägavgiften ett år (10 § första stycket LVA).

Om ett fordon ställs på blir det avgiftspliktigt och en avgiftsperiod om ett år börjar att gälla. Detta innebär att om ett fordon ställs på den 23 februari år 1 så gäller avgiftsperioden för tiden den 23 februari år 1 till den 22 februari år 2.

Om fordonet ställs av upphör avgiftsplikten. Den avgiftsperiod som då löper upphör också.

Återbetalning av vägavgift

Betald vägavgift ska återbetalas om avgiftsplikten upphör eller fordonets beskaffenhet ändras så att en lägre avgift ska tas ut (17 § första stycket LVA).

Om återbetalning ska ske på grund av att avgiftsplikten upphör ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro (17 § andra stycket LVA). Denna avgift är 289 kronor under år 2024 (3 § förordning [2023:599] om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024).

Om en återbetalning ska göras på grund av att fordonets beskaffenhet har ändrats ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag registreringsbesiktningen skedde (17 § tredje stycket LVA).

Avgiften för varje återstående dag är 1/360 av vägavgiften för ett helt år (17 § fjärde stycket LVA).

Om nedsättning av vägavgiften

Om avgiftsplikten har upphört innan avgiften är betald eller om ett fordons beskaffenhet har ändrats så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp, får avgiften sättas ner (17 a § första stycket LVA).

En administrationsavgift på 25 euro (289 kronor för år 2024) ska tas ut vid nedsättningen av avgiften, på grund av att avgiftsplikten har upphört (17 a § tredje stycket LVA).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]

Domar & beslut

 • KRNJ 1999-11-15, mål nr 3014-1999 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]

Ställningstaganden

 • Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift [1]