Vägavgiftens storlek beror dels på hur många axlar fordonet har, dels vilka krav på utsläpp som motorn uppfyller.

Vägavgiftens storlek

Vägavgiften tas ut med olika belopp beroende på:

  • antalet axlar, och
  • vilka krav på utsläpp av föroreningar som fordonets motor uppfyller (11 § LVA).

Vägavgiften är högre för fordon med fyra eller fler axlar och fordon med högre utsläpp av föroreningar.

Antalet axlar

Ett fordon som har högst tre axlar betalar en lägre avgift och fordon med fyra eller fler axlar betalar en högre avgift.

När vägavgiften ska beräknas för svenska fordon utan draganordning används det antal axlar som är registrerat i vägtrafikregistret som underlag. För fordon med draganordning som har minst tre axlar och som kan dra släpvagnar med minst en axel ska alltid den högre vägavgiften tas ut. Ett fordon med draganordning som har två axlar kan dra släpvagnar med minst två axlar. På grund av detta och för att inte komplicera systemet genom att införa ett anmälningsförfarande, bör alltid det högsta beloppet tas ut för ett fordon med draganordning (jfr prop. 1997/98:12 s. 34).

När det gäller utländska fordon finns det inga uppgifter registrerade i vägtrafikregistret. Vägavgiften får därför beräknas enligt de uppgifter som lämnas av den som betalar vägavgiften. Det är det antal axlar som fordonet eller fordonskombinationen faktiskt har under färden på vägen i Sverige som avgör avgiftens storlek (jfr prop. 1997/98:12 s. 34).

Fordonets EURO-klass

Vägavgiftens storlek är beroende av den EURO-klass som fordonet har eller uppfyller. Uppgiften om vilken EURO-klass ett svenskt fordon tillhör framgår av vägtrafikregistret. När det gäller utländska fordon finns det inga uppgifter registrerade i vägtrafikregistret.

De krav på utsläpp som ställs på fordonets motor regleras när det gäller EURO-klasserna 0−V i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användning av vissa infrastrukturer. Direktivet ska tillämpas i den lydelse som det har enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU. EURO-klass VI regleras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG. Förordningen ska tillämpas i den lydelse som den har enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

För att rätt vägavgift ska debiteras krävs att det är möjligt att hitta information om vilka utsläppskrav ett fordons motor uppfyller. För det fall det inte är möjligt att identifiera de egenskaper som anges i direktiv 1999/62/EG i dess lydelse enligt direktiv 2011/76/EU eller förordning 595/2009 i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 133/2014 är det möjligt att utgå från fordonets årsmodell eller datum för ibruktagandet av fordonet. En del fordonsmotorer är dock bättre än vad som kan presumeras. För det fall en presumtion används är det således nödvändigt att ge fordonsägaren möjlighet att med dokument styrka att fordonets motor uppfyller strängare utsläppskrav än vad som framgår av årsmodell och datum för ibruktagande (prop. 2000/01:31 s. 65 f.).

Fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

EURO-klasser infördes 1993, men först 2014 blev det obligatoriskt att registrera in den uppgiften i vägtrafikregistret för tunga fordon. Därför saknar alla tunga fordon som registrerats innan 1993 och vissa tunga fordon som registrerats mellan 1993 och 2014 uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret. Även efter 2014 kan uppgiften saknas i vägtrafikregistret av olika anledningar, t.ex. på grund av undantag från utsläppskrav som finns för vissa importerade tunga fordon. Skatteverket har därför meddelat föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret (SKVFS 2019:4).

En del fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret har istället uppgift om s.k. miljö- eller utsläppsklass registrerad. Varje miljö- och utsläppsklass kan jämställas med en EURO-klass som ska användas när vägavgiften ska bestämmas för dessa fordon (3 § SKVFS 2019:4).

För fordon av fordonsår 1993 eller senare, där det inte är möjligt att identifiera vilka krav på utsläpp som motorn uppfyller, är det istället möjligt att utgå från de två kriterierna första datum i trafik och fordonsår (4 § SKVFS 2019:4). För att ett fordon ska få registreras in i vägtrafikregistret måste det uppfylla de utsläppskrav som gäller vid tidpunkten för registrering. Kraven följer av EU gemensamma bestämmelser och har skärpts vid ett flertal tillfällen. Detta är anledningen till att uppgift om första datum i trafik är ett av kriterierna. För vissa importerade fordon finns lättnader i registreringskraven vilket medför att det inte går att utgå enbart från uppgiften om första datum i trafik då vägavgiften för fordon av äldre fordonsår riskerar att tas ut i enlighet med en för hög EURO-klass. För att undvika detta är det nödvändigt att kombinera uppgift om första datum i trafik med kriteriet fordonsår. För de fordon som inte uppfyller kriterierna är det av vikt att vägavgiften fastställs först efter särskild prövning för att syftet med differentieringen ska uppnås (6 § SKVFS 2019:4). För alla fordon av fordonsår 1992 eller tidigare kommer vägavgift att tas ut i enlighet med EURO-klass 0 eftersom EURO-klasserna infördes först 1993 (5 § SKVFS 2019:4).

En del motorer är dock bättre än vad som presumeras och uppfyller stängare uppsläppskrav. För det fall en presumtion används är det således nödvändigt att ge fordonsägaren möjlighet att styrka att fordonets motor uppfyller strängare utsläppskrav (7 § SKVFS 2019:4).

Elfordon

Fordon som drivs helt med el har 0 g/km i avgasutsläpp. De uppfyller således högre ställda krav än vad som gäller för EURO-klass VI och får därför anses renare än EURO-klass VI. Dessa fordon betalar därmed den lägsta vägavgiften.

Vägavgiften ska betalas i svenska kronor

Vägavgiften ska betalas i svenska kronor, men de belopp som anges i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon är angivna i euro. Beloppen ska därför räknas om till svenska kronor för varje kalenderår (23 § LVA).

Det är regeringen som fastställer de omräknade belopp som ska tas ut enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon. Beloppen ska fastställas före november månads utgång och gäller det påföljande kalenderåret (23 § LVA). De belopp regeringen fastställt för år 2024 finns i förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024.

Rättsfall: EU-rätten begränsar vägavgiftens storlek

Den vägavgift som ska betalas i ett enskilt fall får inte överstiga den högsta tillåtna årsavgiften enligt rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer (RÅ 2002 ref. 14).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 14 [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret; [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024 [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Proposition 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. [1]