OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett handelsbolag med någon juridisk person som delägare kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om handelsbolaget är ett mindre eller större företag samt om det frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Vilken normgivning kan handelsbolaget använda?

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Vilken normgivning som handelsbolaget kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning som handelsbolaget kan använda.

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10 (K2)

Årsredovisning upprättad enligt

BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

När bolaget är ett mindre företag

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare och som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL får upprätta årsredovisningen enligt två alternativa regelverk. Handelsbolaget kan antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Om handelsbolaget ingår i en koncern kan bolaget även använda de internationella redovisningsreglerna.

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 4). Rådet utgår från regler för koncernredovisning, men det har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast handelsbolag som är ett mindre företag enligt 1 kap 3 § ÅRL som får tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) när de ska upprätta sin årsredovisning. För att få använda det allmänna rådet måste handelsbolaget vara ett mindre företag, och får inte vara moderföretag i en större koncern. Handelsbolaget får inte heller vara moderföretag i en mindre koncern som upprättar en koncernredovisning (BFNAR 2016:10 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BFNAR 2016:10 punkt 1.4).

När bolaget är ett större företag

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare ska tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när det ska upprätta sin årsredovisning (BFNAR 2012:1 punkt 1.3). Regeln gäller företag som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

  • företaget är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
  • företaget är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Rådet är huvudregelverk när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Det utgår från regler för koncernredovisning, men har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Om handelsbolaget ingår i en koncern kan det också använda de internationella redovisningsreglerna, se nedan.

När bolaget använder internationella redovisningsregler

Om handelsbolaget är moderbolag i en koncern kan det - med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL - frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

Ett handelsbolag som valt att upprätta en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler ska även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL. Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer (BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 2).

Om bolaget är ett dotterföretag

Om handelsbolaget är dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får handelsbolaget tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen, så länge detta inte begränsas av ÅRL. Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2 Redovisning för juridisk personer (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att handelsbolaget ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § ÅRL). Revisionsberättelse behöver bara skickas in om företaget ska ha en revisor enligt lag.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]