Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (5 kap. 2 § LSE).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov. Om den som godkänts som upplagshavare hanterar bränsle vid sidan av ett uppskovsförfarande agerar denne i en annan egenskap än godkänd upplagshavare och är i sådant fall skattskyldig enligt andra bestämmelser (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 och s. 190 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 468). Det innebär t.ex. att om en aktör som är godkänd som upplagshavare även är registrerad som certifierad mottagare och tar emot beskattat bränsle enligt förfarandet för beskattade varor, är aktören skattskyldig för det mottagna bränslet enligt bestämmelserna i 5 kap. 11 § LSE. Det bränslet ska inte tas med i den skatteredovisning som upplagshavaren ska lämna i sin punktskattedeklaration. Skatten för det bränslet ska i stället redovisas i en särskild skattedeklaration. En aktör som hanterar bränsle i de olika förfarandena och är skattskyldig enligt olika bestämmelser i LSE, ska alltså redovisa skatten i olika skattedeklarationer (jfr prop. 2021/22:61 s. 385 jämförd med s. 470).

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 § LSE inträder efter konkursbeslutet (4 kap. 18 § första stycket LSE).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om bränsle lämnar skatteupplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om bränsle tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen i 5 kap. 4 § LSE om att skattskyldigheten i vissa fall inträder för upplagshavaren då denne tar emot bränsle i direkt anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147 och s. 153 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 459).

Om bränslet ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för bränslet istället för konkursboet (4 kap. 18 § andra stycket LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]