En upplagshavares säkerhet för betalning av skatt kan i vissa fall jämkas. Detsamma gäller för den säkerhet som upplagshavare och registrerad avsändare ska ställa när bränsle flyttas under uppskovsförfarandet. En registrerad varumottagares säkerhet kan också jämkas i vissa fall.

Jämkning av upplagshavares säkerhet för betalning av skatt

I LSE finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att under vissa förutsättningar jämka det belopp som upplagshavare ska ställa säkerhet med. Syftet är att undvika att upplagshavaren avkrävs en mer omfattande säkerhet än vad som kan anses nödvändigt i det enskilda fallet (jfr prop. 1996/97:116 s. 64 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 459).

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 4 kap. 6 § LSE, om det finns skäl till detta med hänsyn till upplagshavarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (4 kap. 20 § LSE). Jämkning bör därmed kunna medges en aktör som är väl etablerad, skötsam och har god ekonomisk stabilitet i sin verksamhet (prop. 2013/14:10 s. 88 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 459).

Med andra särskilda omständigheter förstås bl.a. förhållandena vid upplagshavarens skatteupplag. Jämkning kan ske om risken för stöld eller svinn bedöms som liten. Om upplagshavaren nästan enbart säljer varor som ska användas för skattefria ändamål kan det utgöra skäl för att jämka säkerhetsbeloppet (prop. 1996/ 97:116 s. 72 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 459).

Jämkning av upplagshavares och registrerad avsändares flyttningssäkerhet

Om leverans av bränsle sker med fartyg får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet enligt 4 kap. 5 eller 15 § LSE. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater (4 kap. 19 § andra stycket LSE). Några sådana överenskommelser finns inte för närvarande.

Bestämmelsen grundar sig på artikel 17.5 i punktskattedirektivet.

Om en ansökan om undantag från kravet på säkerhet från en upplagshavare eller registrerad avsändare avser flyttningar som endast sker inom svenskt territorium finns inte något krav på att det ska finnas en internationell överenskommelse eftersom ingen annan medlemsstat berörs av flyttningen (jfr prop. 2010/11:48 s. 32 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 459).

Före den 13 februari 2023 omfattades även leverans av bränsle via rörledning av denna möjlighet till jämkning. Numera behöver säkerhet i normalfallet inte ställas för bränsle som levereras via rörledning varför det inte längre är aktuell med jämkning i dessa fall (4 kap. 19 § första stycket LSE).

Jämkning av registrerad varumottagares säkerhet

I 4 kap. 20 § LSE finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att under vissa förutsättningar jämka det belopp som en registrerad varumottagare ska ställa säkerhet med.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 4 kap. 11–13 §§ LSE, om det finns skäl till detta med hänsyn till den registrerade varumottagarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (4 kap. 20 § LSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering [1]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]