OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En av förutsättningarna för att kunna registreras som tillfälligt certifierad mottagare är att aktören har ställt säkerhet. Detsamma gäller för att registreras som certifierad mottagare.

Tillfälligt certifierad mottagares säkerhet

En registrering som tillfälligt certifierad mottagare är begränsad till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning (4 d kap. 4 § första stycket LSE).

En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska göras när säkerhet har ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet (4 d kap. 4 § andra stycket LSE).

Med skatt som kan påföras i ett annat land menas sådan skatt som kan beslutas enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning enligt artikel 46 i punktskattedirektivet (jfr prop. 2021/22:61 s. 370 jämförd med s. 465).

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande (4 d kap. 4 § tredje stycket LSE). Detta ger Skatteverket möjlighet att även efter en avregistrering ta säkerheten i anspråk för skatt som påförts den tillfälligt certifierade mottagare (prop. 2021/22:61 s. 370 jämförd med s. 465).

Det finns inget som hindrar Skatteverket att lämna tillbaka säkerheten vid en tidigare tidpunkt. Om säkerheten ställts genom inbetalning till Skatteverkets särskilda konto (för att sedan föras över till skattekontot för betalning av skatten) anses kravet i 4 d kap. 4 § tredje stycket LSE uppfyllt (jfr prop. 2021/22:61 s. 241).

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

Ianspråktagande av säkerhet

Om påförd skatt inte betalas i rätt tid får ställd säkerhet tas i anspråk. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid (4 d kap. 4 § andra stycket LSE).

Säkerheten kan tas i anspråk av Skatteverket för svenska skattefordringar. Säkerheten får även tas i anspråk för skatt som har påförts i ett annat EU-land om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket, vilket innebär att det är Skatteverket som bestämmer om säkerheten får tas i anspråk. Detta gäller även i fråga om andra EU-länders skattefordringar. Ett annat EU-land som påfört skatt och som vill ta säkerheten i anspråk måste alltså vända sig till Skatteverket, som avgör om säkerheten får tas i anspråk. Skatteverket kan i sådant fall vägra att säkerheten får tas i anspråk i de fall där Skatteverket anser att det andra EU-landets skattefordran inte är befogad. Det kan exempelvis vara fråga om oenighet avseende i vilket land beskattning ska ske när bränslet som flyttas har försvunnit under flyttningen, jfr prop. 2001/02:127 s. 200 (jfr prop. 2021/22:61 s. 370 jämförd med s. 465).

Certifierad mottagares säkerhet

En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tillfälle motsvarar skatten för det bränsle som är under flyttning till den certifierade mottagaren (4 d kap. 6 § första stycket LSE).

Säkerheten ska vara giltig i samtliga EU-länder. Vid anmälan för registrering får säkerhetens storlek grundas på en uppskattning av aktören kring vilka flyttningar som kommer att ske den närmsta tiden. Det ankommer därefter på aktören att kontinuerligt säkerställa att det finns tillräcklig säkerhet (jfr prop. 2021/22:61 s. 242).

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den certifierade mottagaren blir gällande (4 d kap. 6 § tredje stycket LSE). Bestämmelsen ger Skatteverket möjlighet att även efter en avregistrering ta säkerheten i anspråk för skatt som påförts den certifierade mottagaren (jfr prop. 2021/22:61 s. 372 jämförd med s. 465).

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

Ianspråktagande av säkerhet

Om påförd skatt inte betalas i rätt tid får ställd säkerhet tas i anspråk. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid (4 d kap. 6 § andra stycket LSE).

Säkerheten kan tas i anspråk av Skatteverket för svenska skattefordringar. Säkerheten får även tas i anspråk för skatt som har påförts i ett annat EU-land om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket, vilket innebär att det är Skatteverket som bestämmer om säkerheten får tas i anspråk. Detta gäller även i fråga om andra EU-länders skattefordringar. Ett annat EU-land som påfört skatt och som vill ta säkerheten i anspråk måste alltså vända sig till Skatteverket, som avgör om säkerheten får tas i anspråk. Skatteverket kan i sådant fall vägra att säkerheten får tas i anspråk i de fall där Skatteverket anser att det andra EU-landets skattefordran inte är befogad. Det kan exempelvis vara fråga om oenighet avseende i vilket land beskattning ska ske när bränsle som flyttas har försvunnit under flyttningen, jfr prop. 2001/02:127 s. 200 (jfr prop. 2021/22:61 s. 372 och s. 370 jämförd med s. 465).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner