OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket LSE ska ställa säkerhet för skatten.

Den som för in bränslet ska ställa säkerhet

Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket LSE ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet (4 d kap. 13 § LSE).

Bestämmelsen omfattar bränsle som förs in av en enskild person för eget bruk, s.k. resandeinförsel, om bränslet transporteras med ovanligt transportsätt (jfr prop. 2021/22:61 s. 314 och s. 466).

Säkerheten ska motsvara den skatt som belöper på det bränsle som ska flyttas.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

När säkerheten får tas i anspråk

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid (4 d kap. 13 § LSE). Den skattskyldige ska alltså först ges tillfälle att betala den skatt som påförts honom innan säkerheten får tas i anspråk. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (jfr prop. 2001/02:127 s. 213 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 466).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3]