OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan ansöka om betalningssäkring för all skatt, avgift, särskild avgift och ränta enligt SFL, med några undantag. Det finns också andra statliga fordringar som kan betalningssäkras.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 har avsnittet Andra fordringar som kan betalningssäkras uppdaterats med information om att fordringar enligt 3 kap. 8 § lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning avseende vissa sanktionsavgifter kan betalningssäkras.

Skatter, avgifter och ränta enligt SFL kan betalningssäkras

All skatt, avgift, särskild avgift eller ränta enligt SFL kan betalningssäkras (46 kap. 2 § SFL). De enda undantagen från denna huvudregel är avgifter enligt dessa lagar:

Avgifter enligt dessa lagar är särskilt undantagna och får inte betalningssäkras (46 kap. 3 § SFL).

Andra fordringar som kan betalningssäkras

Det är även möjligt att betalningssäkra för andra statliga fordringar som inte omfattas av skatteförfarandelagen. I de fallen finns det en hänvisning till bestämmelserna om betalningssäkring i respektive lag. Sådana hänvisningar finns i dessa lagrum:

Betalningssäkring kan även användas genom en överenskommelse med annan stat, vilket medför att även utländska skatter kan omfattas av en betalningssäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Begravningslag (1990:1144) [1]
 • Kupongskattelag (1970:624) [1]
 • Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter [1]
 • Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion [1]
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
 • Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund [1]
 • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
 • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning avseende vissa sanktionsavgifter [1]
 • Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst [1]
 • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]
 • Radio- och tv-lag (2010:696) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]
 • Tullag (2016:253) [1]
 • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1]