OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska i vissa fall betala tillbaka mervärdesskatt och punktskatt till bl.a. internationella organisationer som har en mer omfattande rätt till skattefrihet än den som framgår av mervärdesskattelagen och punktskattelagarna.

Skattefrihet

Utländska beskickningar, diplomater, karriärkonsulat, internationella organisationer m.fl. har under vissa förutsättningar rätt att köpa varor och tjänster skattefritt. Skattefriheten kan uppnås genom att inköpet eller importen undantas från mervärdesskatt eller punktskatter. Skattefriheten uppnås dock normalt genom återbetalning av den skatt som betalats vid köp i Sverige av vissa varor och tjänster. Rätten till återbetalning regleras i

  • 14 kap. 59-67 §§ ML
  • 9 kap. 1 § LSE
  • 15 § LSNP
  • 12 kap. 10 § LTS
  • 12 kap. 10 § LAS.

Utländska beskickningar, diplomater, karriärkonsulat, internationella organisationer m.fl. kan dock ha en mer omfattande rätt till skattefrihet än vad som följer av bestämmelserna i ovannämnda lagar. Den rätten följer i så fall av någon av följande regelverk:

  • lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
  • lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
  • direkt tillämpliga EU-bestämmelser.

Det är för att hantera förekomsten av en mer omfattande rätt till skattefrihet som det i 64 kap. 6 § SFL finns ett särskilt återbetalningsförfarande som ger det aktuella subjektet rätt att ansöka om återbetalning.

När finns en mer omfattande rätt till skattefrihet?

Skattefriheten för utländska beskickningar, diplomater, karriärkonsulat, internationella organisationer m.fl. medges i den utsträckning som föreskrivs i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen med anledning av Sveriges anslutning till EU och direkt tillämpliga EU-bestämmelser.

Även om dessa regelverk innehåller regler om skattefrihet behöver det inte innebära att den är mer omfattande än den skattefrihet som framgår av mervärdesskattelagen eller punktskattelagarna. Man måste därför läsa den aktuella bestämmelsen och den överenskommelse som det kan hänvisas till för att komma fram till om den medför att det finns en mer omfattande skattefrihet.

Om det t.ex. av en överenskommelse framgår att skattefriheten är i enlighet med svensk lag innebär detta att ovannämnda bestämmelser i ML, LSE, LSNP, LTS eller LAS ska tillämpas. Det finns med andra ord ingen mer omfattande rätt till skattefrihet än den som framgår av mervärdesskattelagen eller punktskattelagarna. En överenskommelse kan dock innebära att skattefriheten gäller generellt under förutsättning att fråga är om inköp för det aktuella subjektets verksamhet. I sådant fall är skattefriheten mer omfattande än vad som följer av bestämmelserna i ML och punktskattelagarna (jämför prop. 2004/05:15 s. 51 f.).

Om det finns en sådan mer omfattande rätt till återbetalning får den rätten utövas genom en ansökan om återbetalning (64 kap. 6 § SFL).

Hur ansöker man om återbetalning?

En ansökan om återbetalning ska göras skriftligt och lämnas in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal (2 § förordning [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Om det framgår av överenskommelsen att skattefriheten förutsätter att förvärvet uppgått till ett betydande belopp får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 500 kr (3 a § förordning [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1] [2]