Kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär och med belopp i svenska kronor. När kontrolluppgifter lämnas på papper ska uppgiftslämnaren även lämna ett sammandrag.

Fastställt formulär

Kontrolluppgift ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Skatteverket tar fram formulär för kontrolluppgifter och sammandrag (22 kap. 3 § SFF). Skatteverket tillhandahåller formulär till kontrolluppgifter och sammandrag kostnadsfritt. De elektroniska lösningarna som tillhandahålls av Skatteverket uppfyller lagens krav på att uppgifterna ska lämnas på fastställt formulär.

Belopp i svenska kronor

Alla belopp i kontrolluppgifterna ska vara i svenska kronor om inte något annat föreskrivs av Skatteverket. Öresbelopp ska inte anges utan beloppet avrundas alltid nedåt till närmaste hel krona (22 kap. 1-2 §§ SFF).

I de fall ersättning betalas ut i utländsk valuta ska uppgiftslämnaren räkna om beloppet till svenska kronor innan uppgiften lämnas. Omräkningen ska göras efter kursen på utbetalningsdagen.

I inkomstslaget kapital finns ersättningar som redovisas i utländsk valuta, se under Gemensamma regler.

När det gäller ersättningar som ska rapporteras enligt 22 c kap. SFL (DAC 7) och som betalats ut i en valuta som utfärdats av en regering eller centralbank så ska dessa rapporteras i sådan utländsk valuta. Läs mer på sidan om Ersättning från plattformsoperatören till säljaren.

Sammandrag av kontrolluppgifter

Den som lämnar kontrolluppgift på papper ska även lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna (5 kap. 14 § SFF). Detta ska göras varje gång kontrolluppgift på papper lämnas, d.v.s. även vid kompletteringar och rättelser.

Sammandrag av kontrolluppgifter ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige (5 kap. 15 § första stycket SFF):

  • namn
  • personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer
  • postadress.

Sammandraget ska även innehålla uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter (5 kap. 15 § andra stycket § SFF). Sammandraget ska undertecknas av kontaktperson för uppgiftslämnaren.

Skatteverket får meddela föreskrift om undantag från skyldigheten att lämna sammandrag och om innehållet i sammandragen (5 kap. 16 § SFF). Det finns i dagsläget ingen föreskrift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar