OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En anställd kan i vissa fall få avdrag för ersättning till ett arbetsbiträde eller en agent eller manager.

Avdrag för ersättning till arbetsbiträde

En anställd kan få avdrag för ersättning till ett arbetsbiträde som den anställda själv har varit tvungen att anlita för att kunna utföra sin tjänst och själv betalat lönen för. Utgifter för att förvärva och behålla inkomster i inkomstslaget tjänst ska dras av som kostnader (12 kap. 1 § IL). Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

Enligt rättspraxis medges avdrag för sådan ersättning till arbetsbiträde som är motiverad med hänsyn till den anställdas förhållanden och verksamhet. En sjukhuspräst hade i sitt arbete gett psykoterapeutisk behandling under handledning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kostnaderna för handledningen var avdragsgilla (RÅ 1988 ref. 26).

Undantag för make och hemmavarande barn

Om en make eller ett hemmavarande barn under 16 år har arbetat i en skattskyldigs förvärvsverksamhet kan den skattskyldige inte få avdrag för värdet av det arbetet (60 kap. 1–3 §§ IL).

Artister och idrottsutövare har i vissa fall rätt till avdrag för agent- och managerkostnader

Inom vissa branscher använder man sig av personliga agenter för att få uppdrag. Detta förekommer till exempel för idrottsutövare, musiker, artister, skådespelare och modeller.

Agentkostnader och managerkostnader innefattar ofta även förmedlingsavgifter och andra serviceavgifter som betalas löpande till agenturen. Sådana avgifter anses som regel avdragsgilla.

Skatteverket anser att artister och idrottsutövare i vissa fall kan ha rätt till avdrag för agent- och managerkostnader.

Flera korta uppdrag

För personer som arbetar i branscher där det ligger i arbetets natur att under året ha flera korta uppdrag hos flera uppdragsgivare kan det finnas ett behov att anlita en agent eller manager (arbetsbiträde). En sådan person anlitas för t.ex. marknadsföring och bevakning av att rätt royalty betalas ut. Agenten eller managern kan även anlitas för att hjälpa till vid avtalsskrivning i samband med att uppdragstagaren engageras för ett nytt uppdrag.

Om de avtal som sluts avser kortvariga uppdrag kan kostnaderna för agenten eller managern i dessa fall ses som kostnader för att bibehålla inkomstkällan och avdrag kan medges även för dessa kostnader.

Längre uppdrag som har karaktär av anställning

Vissa personer engageras för längre uppdrag, t.ex. en säsong, som har karaktär av anställning. Det kan gälla t.ex. ishockeyspelare, fotbollsspelare och övriga lagidrottare samt skådespelare, musiker och artister. Varje uppdrag bör i dessa fall ses som en ny inkomstkälla och de agent- eller managerkostnader som uppkommer i samband med avtalsskrivning är därför inte avdragsgilla i inkomstslaget tjänst. Agentkostnaden i samband med att teckna ett sådant avtal är då att jämställa med kostnad för att förvärva en ny anställning.

Rättsfall om ishockeyspelare

Ishockeyspelare har inte fått avdrag för kostnader för spelaragent som de har haft i samband med att de tecknat nya spelarkontrakt. Agentkostnaderna ansågs vara kostnader för att ishockeyspelarna skulle få nya anställningar (KRG 2002-03-05, mål nr 4352-2000 och KRSU 2003-06-02, mål nr 893-02).

Rättsfall om skådespelare

En skådespelare har fått avdrag för agentkostnader vid arbete i annat land. För att få uppdrag hos produktionsbolaget krävdes att skådespelaren företräddes av en agent. Lönen utbetalades via agenten efter avdrag för agentarvodet. Kammarrätten fann att sambandet mellan agentutgifterna och intäkterna från uppdraget var av sådant slag att de uppfyller kraven i 12 kap. 1 § IL. Det ansågs inte heller finnas någon annan bestämmelse i 9, 12 eller 60 kap. IL som hindrar avdrag (KRS 2019-05-14, mål nr 645-19).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRG 2002-03-05, mål nr 4352-2000 [1]
  • KRSU 2003-06-02, mål nr 893-02 [1]
  • RÅ 1988 ref. 26 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader [1]