OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Offentlighetsprincipen innebär bl.a. en rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna grundläggande princip får bara begränsas när det gäller vissa särskilt skyddsvärda intressen. Dessa begränsningar framgår av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Olika sekretessregler gäller för de olika delarna av Skatteverkets verksamhet.