OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete om en enskilds personliga förhållande samt affärs- och driftsförhållanden omfattas som utgångspunkt av sekretess.

En egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten

Handläggning av ärenden om korttidsarbete ingår i verksamhetsgrenen beskattning, men är en egen verksamhet i förhållande till den faktiska beskattningsverksamheten.

Verksamheten är inte ett sådant självständigt organ – i förhållande till beskattningsverksamheten – som avses i 2 kap. 11 § TF. Handlingar som skickas mellan beskattningen och ärenden om korttidsstöd blir därför inte allmänna handlingar.

Vilken sekretessbestämmelse är tillämplig?

För att avgöra vilken sekretess som gäller för uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete får man se till vilken typ av verksamhet som uppgifterna ingår i.

Handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete rör ett ekonomiskt stöd som betalas ut till arbetsgivare i samband med att arbetstagare går ned i arbetstid och lön. Det innebär att ärendehandläggningen avser s.k. anställningsfrämjande åtgärder inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sekretessen regleras därmed i 28 kap. 11–12 §§ OSL (prop. 2021/22:77 s. 22 f.).

Sekretessens föremål, räckvidd och styrka

Enligt 28 kap. 11 § OSL gäller sekretess i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilda lider men om uppgiften röjs.

Enligt 28 kap. 12 § OSL gäller sekretess i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgifter om en enskilds affärs- och driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilda lider skada om uppgiften röjs.

Dessa bestämmelser har ett rakt skaderekvisit. Utgångspunkten är därför att uppgifterna är offentliga.

Beslut om stöd vid korttidsarbete är offentliga

Beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete är offentliga (28 kap. 12 § andra stycket OSL).

Beskattningssekretessen är inte tillämplig i ärenden om stöd vid korttidsarbete

När Skatteverket hanterar uppgifter och handlingar i ärenden om stöd vid korttidsarbete omfattas dessa inte av bestämmelsen om sekretess i 27 kap. 1 § första stycket OSL, trots att handläggningen sker inom verksamhetsgrenen beskattning. Sekretess enligt denna bestämmelse gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt.

Skatteverket får i kontrollsyfte kontrollera mot uppgifter i beskattningsdatabasen

Skatteverket behöver kontrollera att de uppgifter som har lämnats i ansökan om stöd vid korttidsarbete är korrekta. Många av de uppgifter som Skatteverket behöver för kontrollen finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet, t.ex. att den sökande är och har varit registrerad som arbetsgivare och individuppgifter om anställdas inkomster. Eftersom ärendena om stöd vid korttidsarbete tillhör en del av beskattningsverksamheten så behövs det inte några sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning för att inom verksamhetsgrenen lämna uppgifter som behövs för kontroll av stöd vid korttidsarbete (prop. 2021/22:77 s. 21 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2] [3] [4]
  • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete [1] [2]