OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Statens personadressregister, SPAR, innehåller såväl folkbokförings- som beskattnings- och fastighetstaxeringsuppgifter. SPAR är en egen verksamhetsgren.

Dessutom finns det regler om behandling av uppgifter i SPAR-verksamheten.

SPAR-verksamheten är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket är huvudman för SPAR (2 § SparF). Skatteverket fattar beslut om myndigheter och enskilda kan få del av uppgifter ur SPAR i elektronisk form utifrån i lagen angivna ändamål (3 § SparL). Bestämmelser om SPAR finns i registerförfattningarna SparL och SparF.

SPAR har organisatorisk sett en så fristående ställning inom Skatteverket att det utgör en egen självständig verksamhetsgren. Det har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Uppgifter i SPAR är normalt offentliga

SPAR innehåller folkbokförings- och beskattningsuppgifter samt uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer (4 § SparL). Uppgifterna hämtas från folkbokförings- respektive beskattningsdatabasen (5 § SparL). Uppgifterna lämnas elektroniskt till SPAR med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 4 § SparF.

Uppgifterna som förs över till SPAR skyddas av sekretess i folkbokförings- respektive beskattningsverksamheten. De tillämpliga bestämmelserna i de verksamheterna är i första hand folkbokföringssekretessen i 22 kap. 1 § OSL och skattesekretessen i 27 kap. 1 § OSL. Det finns ingen särskild bestämmelse om överföring av sekretess för uppgifterna, vilket innebär att sekretessen inte följer med uppgifterna när de förs över till SPAR. För att uppgifterna ska omfattas av sekretess krävs att de omfattas av en primär sekretessbestämmelse i SPAR-verksamheten.

Folkbokföringsuppgifter

Sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § OSL gäller enligt första punkten för folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen. SPAR är en annan liknande registrering av befolkningen. Det innebär att de folkbokföringsuppgifter som behandlas inom SPAR-verksamheten är sekretessreglerade på samma sätt som inom folkbokföringsverksamheten.

Bestämmelsen har ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en stark presumtion för att uppgifterna är offentliga. För att sekretess ska gälla ska det finnas en särskild anledning att anta att den enskilda eller en närstående lider men om uppgifterna lämnas ut.

I SPAR finns även uppgifter om personer som har så kallad sekretessmarkering (5 kap. 5 § OSL). I SPAR behandlas för dessa personer endast uppgift om personnummer, uppgift om att sekretessmarkering finns och från vilket datum markeringen gäller.

Uppgifter om samordningsnummer

Fr.o.m. 1 september 2023 har bestämmelserna om samordningsnummer överförts från FOL till lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

Även uppgift om samordningsnummer omfattas i SPAR av den sekretessreglering som finns i 22 kap. 1 § OSL.

Beskattningsuppgifter

De uppgifter som SPAR hämtar från beskattningsdatabasen är

  • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor
  • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark
  • kommun
  • taxeringsvärde för småhusenhet.

Även om det inom SPAR-verksamheten inte finns någon primär sekretessbestämmelse som specifikt tar sikte på beskattningsuppgifter så är dessa uppgifter sekretessreglerade med stöd av bestämmelserna i 22 kap. 1 § OSL. Detta då denna bestämmelse reglerar sekretess för enskildas personliga förhållanden, något som i detta sammanhang även kan anses inrymma uppgifter om hens ekonomi.

Beskattningsuppgifterna i SPAR får i elektronisk form bara lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (7 § SparL).

Gemensamma sekretessbestämmelser

I 21 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess som gäller för alla myndigheter. I den mån SPAR innehåller uppgifter som regleras i dessa bestämmelser är de tillämpliga i SPAR-verksamheten.

I första hand är det bestämmelsen om behandling i strid med dataskyddsregleringen som kan bli aktuell i SPAR-verksamheten (21 kap. 7 § OSL).

Begäran om uppgifter ur SPAR utanför ändamålen

SparL är en registerförfattning som reglerar förutsättningarna att få ta del av uppgifter ur SPAR i elektronisk form. En begäran om uppgifter ur SPAR som ligger utanför dessa förutsättningar får ses som en begäran enligt offentlighetsprincipen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR; [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • statenspersonadressregister.se [1]