Internprissättning handlar om priser och andra villkor som avtalas mellan närstående företag i gränsöverskridande transaktioner. Regler om internprissättning grundar sig på den s.k. armlängdsprincipen som innebär att de priser och villkor som avtalas mellan närstående företag ska motsvara de priser och villkor som skulle ha avtalats mellan oberoende företag i en jämförbar situation.