OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om en eller flera förutsättningar för att lämna koncernbidrag med rättslig verkan inte är uppfyllda får regeringen lämna dispens och medge att koncernbidrag ändå kan lämnas med rättslig verkan (35 kap. 8 § IL). Dispens får medges om samtliga nedanstående krav är uppfyllda:

  • bidraget lämnas från ett svenskt företag till ett annat svenskt företag som givaren har intressegemenskap med,
  • bidraget lämnas för en näringsverksamhet som är av väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt, och
  • bidraget redovisas öppet.

Bestämmelsen kom till i början av 1970-talet för att underlätta en samverkan mellan staten och näringslivet genom Asea Atom.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]