OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skalbolagsreglerna som gäller för fysiska respektive juridiska personer kan inte tillämpas samtidigt på en och samma transaktion. Däremot kan de tillämpas parallellt om ett skalbolag som ägs av båda kategorierna avyttras.

Ett skalbolag som i sin tur äger ett dotter- eller intresseföretag avyttras

Skalbolagsreglerna för juridiska personer i 25 a kap. IL respek­tive för fysiska personer i 49 a kap. IL kan aldrig tillämpas sam­tidigt. Vid en avyttring av ett företag som exempelvis inkluderar ett dotterföretag är det bara försäljningen av det direkt ägda företaget som kan vara en skalbolagstransaktion. I ett sådant fall kan skalbolagsdeklarationer för moderföretaget och dess intresseföretag (i detta fall dotterföretaget) lämnas in för undvikande av skalbolagsbeskattning.

Även om skalbolagsreglerna för juridiska personer och fysiska personer aldrig kan tillämpas sam­tidigt kan samma till­gångar räknas med vid två skilda och efter varandra gjorda beräkningar, exempelvis om moderföretaget senare avyttrar dotterföretaget.

Exempel: avyttring av en koncern

Den fysiska personen F säljer sitt innehav i AB A för 4 000. AB A äger även AB B. De likvida tillgångarna i AB A uppgår till 1 500 och i AB B till 2 000. Efter en tid säljer AB A AB B för 3 000. De likvida tillgångarna i AB B är nu 1 900. Är det fråga om skal­bolagstrans­aktioner?

När F säljer sitt innehav i AB A överstiger de sammanlagda likvida tillgångarna i koncernen (3 500) jämförelsebeloppet (50 % x 4 000). Därför är denna transaktion en skalbolagsaffär. Även när AB A säljer AB B överstiger de likvida tillgångarna (1 900) jämförelsebeloppet (50 % x 3 000). Alltså är även denna transaktion en skalbolagsaffär.

Ett skalbolag som ägs både av fysiska och juridiska personer avyttras

Om ett skalbolag ägs av både en fysisk person och ett aktiebolag, och de båda samtidigt säljer sina andelar i skalbolaget, tillämpas regel­syste­men för juridiska personer i 25 a kap. IL respek­tive för fysiska personer i 49 a kap. IL parallellt. I ett sådant fall behöver bara en skalbolags­deklaration lämnas för de båda försäljningarna.