OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Enligt huvudregeln får avdraget för tryggande av en pensionsutfästelse för en arbetstagare inte överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp.

Avdraget får inte överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp

Tryggande av pensionsutfästelser som avses i 28 kap. 3 § IL ska dras av som kostnad. Avdraget får inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Avdragsbegränsningarna, 35 procent och 10 prisbasbelopp, är oberoende av beskattningsårets längd, d.v.s. någon proportionering av dessa ska inte göras (28 kap. 5 § IL). Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ SFB (2 kap. 27 § IL).

När en anställd byter arbetsgivare eller har flera arbetsgivare under ett beskattningsår är det Skatteverkets uppfattning att varje arbetsgivare kan använda huvudregeln upp till 10 prisbasbelopp utan någon fördelning av avdragsutrymmet mellan sig.

Avdragsbegränsningarna gäller den faktiska pensionskostnaden för varje anställd. Ett outnyttjat avdragsutrymme för en anställd får inte användas för ett avdrag som överstiger avdragsbegränsningarna för en annan anställd.

Avdraget, som är en kostnadsschablon, innefattar kostnader för såväl ålderspension, sjukpension som efterlevandepension. Begränsningen omfattar även kostnaden för en premiebefrielseförsäkring eftersom denna hänförs till samma slags försäkring som huvudförsäkringen (58 kap. 3 § IL).

Om arbetsgivarens kostnad för att trygga en utfästelse om pension till en anställd överstiger avdragsbegränsningarna är överskjutande belopp alltså inte avdragsgillt och får heller inte dras av ett senare år.

Ett avdrag får inte heller överstiga kostnaden för den lämnade pensionsutfästelsen. Detta innebär att om kostnaden för att trygga den lämnade utfästelsen är lägre än avdragsbegränsningarna är det kostnaden för att trygga utfästelsen som är avdragstaket.

Ett högre avdrag kan under vissa förutsättningar göras genom tillämpning av kompletteringsregeln.

Utöver de begränsningar av avdraget som gäller enligt huvudregeln och kompletteringsregeln finns även särskilda begränsningar av avdraget för olika tryggandeformer.

Vilken lön ska användas?

Arbetsgivarens avdrag för tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet. För att beräkna avdraget får en arbetsgivare fritt välja att använda en anställds lön under arbetsgivarens aktuella beskattningsår eller under det föregående beskattningsåret (28 kap. 6 § IL). Läs mer om vad som räknas som lön i olika situationer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån [1]