I artikel 9 punkt 2 i OECD:s modellavtal anges att ett land ska göra en motsvarande inkomstjustering (corresponding adjustment) när höjning av inkomst har skett i ett annat land. Syftet är att undvika dubbelbeskattning av samma inkomst.

Motsvarande inkomstjustering till följd av justering i det andra landet

I artikel 9 punkt 2 i OECD:s modellavtal anges att om det ena landet har höjt ett företags inkomst (primary adjustment) så ska det andra landet göra en motsvarande inkomstjustering i syfte att undvika dubbelbeskattning (corresponding adjustment).

I de svenska skatteavtalen finns normalt sett en bestämmelse som motsvarar artikel 9 punkt 2 i OECD:s modellavtal. En begäran om omprövning med stöd av en sådan bestämmelse i aktuellt skatteavtal kan prövas av Skatteverket under förutsättning att det inte finns några begränsningar i förfarandet i skatteavtalet. Det förekommer att det särskilt anges att behörig myndighet ska hantera en sådan begäran. I vissa svenska skatteavtal saknas bestämmelser om motsvarande justering.

Exempel: en motsvarande inkomstjustering

Företag AA i land A har haft en transaktion med koncernföretaget BB i land B. Om land A har höjt företaget AA:s inkomst ska land B sänka inkomsten med motsvarande belopp hos företaget BB.

En motsvarande inkomstjustering förutsätter att den första justeringen anses armlängdsmässig

En motsvarande justering som den i exemplet ovan sker dock inte per automatik utan förutsätter att land B anser att justeringen i land A är förenlig med armlängdsprincipen (punkt 6 i kommentaren till artikel 9 i OECD:s modellavtal).

Eftersom land B endast kommer att justera inkomsten hos företaget BB om land B anser att justeringen är armlängdsmässig kan man inte tala om någon skyldighet att göra en motsvarande inkomstjustering.