OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan registrera den person som fött ett barn utomlands som mor eller far i folkbokföringen.

En person som fött ett barn utomlands anses som barnets mor eller far

I Sverige saknas bestämmelser om erkännande av föräldraskap som fastställts i utlandet för den person som fött barnet. Svensk rätt tillämpas i fråga om föräldraskap i sådana fall. Det innebär att den som fött barnet ska anses vara barnets rättsliga förälder, även i de fall där barnet tillkommit med donerade könsceller eller genom surrogatarrangemang.

Prövning av föräldraskap i domstol

Om det råder ovisshet om vem som, genom att ha fött barnet, är barnets mor eller far kan en talan om att frågan om föräldraskapet ska fastställas föras i domstol under vissa omständigheter. Domstolen kan då fastställa att en person är, eller inte är, förälder till ett barn (13 kap. 2 § RB, NJA 2007 s. 684).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2007 s. 684 [1]

Lagar & förordningar

  • Rättegångsbalk (1942:740) [1]