OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket SFL som infaller närmast efter att anståndstiden upphör (1 § tredje stycket och 1c § tredje stycket lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Detta innebär att anståndsbeloppet ska betalas senast vid en viss tidpunkt som infaller efter anståndets upphörande. Om ansökningar för olika redovisningsperioder kommer in vid olika tidpunkter så räknas anståndstiden från respektive beslutsdag (prop. 2019/20:132 s. 34) oavsett vilken dag de olika redovisningsperioderna ska redovisas.

Anståndsavgiften ska betalas samma dag som anståndsbeloppet d.v.s. senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket SFL som infaller närmast efter att anståndstiden upphör (5 § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1]