OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett producentföretag som säljer en vara eller en tjänst på auktion för en producents räkning ska anses själv ha förvärvat och sålt varan eller tjänsten.

Försäljning på producentauktioner

Ett producentföretag är ett företag som har bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte (5 kap. 39 § andra stycket ML). Ett producentföretag som säljer varor eller tjänster på auktion (producentauktioner) jämställs med en återförsäljare. I sådana fall ska varorna eller tjänsterna alltså anses sålda i två led, dels från producenten till producentföretaget dels från producentföretaget till kunden (5 kap. 39 § första stycket ML).

Bestämmelsen gäller vid bl.a. fiskauktioner och för sådana auktionsföretag som förmedlar försäljning av grönsaker, blommor m.m. för odlares räkning (se prop. 1968:100 s. 122 och prop. 1993/94:99 s. 190).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1968:100 [1]
  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]