Beskattningsunderlaget vid uttag av varor är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnadspriset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå.

Information om när reglerna om uttags­beskattning aktualiseras finns på sidan om de beskattningsbara transaktionerna uttag av varor.

Inköps- eller självkostnadspriset bestämmer beskattnings­underlaget

Vid uttag av varor beräknas beskattnings­underlaget med ledning av bestämmelsen i 8 kap. 5 § ML. Beskattnings­underlaget är varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, självkostnads­priset vid tidpunkten för uttaget. Mervärdesskatt ska inte ingå i beskattnings­underlaget (8 kap. 13 § ML). Bestämmelserna motsvaras av artikel 74 i mervärdesskatte­direktivet.

Inköpspris

Om en vara som tas ut ur rörelsen har minskat i värde under innehavstiden, uppkommer frågan om vad som är inköpspriset i ML:s mening. Skatteverkets uppfattning är att det är det historiska inköpspriset som ska ligga till grund för uttagsbeskattningen, om inte marknadsvärdet understiger detta värde (C-63/96 Skripalle och förenade målen C-322/99 och C-323/99, Fischer och Brandenstein, punkt 84 m.fl.).

Exempel: beräkna beskattnings­underlaget för ett uttag

Beräkningen av det värde som ska vara beskattnings­underlag vid uttag av varor kan belysas med följande exempel.

En tillgång köps in till en ekonomisk verksamhet. Inköpspriset är 3 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt är 750 kronor. Avdrag för ingående skatt görs med 750 kronor. Tillgången tas sedan ut ur rörelsen.

Beräkningsalternativ 1

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 5 000 kronor, varav mervärdesskatt är 1 000 kronor. Beskattnings­underlaget för uttaget är 3 000 kronor, d.v.s. det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 750 kronor.

Beräkningsalternativ 2

Tillgångens marknadsvärde vid uttagstillfället är 2 000 kronor, varav mervärdesskatt är 400 kronor. Beskattnings­underlaget för uttaget är 1 600 kronor eftersom marknadsvärdet är lägre än det historiska inköpspriset. Utgående skatt redovisas med 400 kronor.

Exempel: livsmedelsdonationer för att undvika matsvinn

En handlare köper in ett livsmedel och gör avdrag för ingående skatt. Varan förblir osåld. Handlaren avser att kassera varan eftersom datumet är nära sista förbrukningsdag. För att undvika matsvinn donerar handlaren i stället varan till en hjälporganisation.

Vid uttagstillfället är marknadsvärdet för varan 0 kronor. Beskattnings­underlaget för uttaget är därmed också 0 kronor. Handlaren ska därför inte redovisa någon utgående skatt på uttaget.

Självkostnadspris

Om det saknas inköpspris vid uttag av varor ska självkostnads­priset användas vid beräkning av beskattnings­underlaget.

Nytt: 2024-05-17

Med självkostnadspriset avses inte bara de direkta tillverknings- eller produktions­kostnaderna utan även de kostnader som indirekt kan hänföras till självkostnadspriset, såsom finansierings­kostnader. Det gäller oavsett om dessa kostnader har belastats med ingående mervärdesskatt eller inte (C-207/23, Finanzamt X mot Y KG, punkt 59). Försäljnings- och administrations­kostnader är andra exempel på kostnader som indirekt kan hänföras till självkostnadspriset.

Tidigare:

Med självkostnad avses summan av ett företags alla beräknade kostnader för en vara såsom tillverknings­kostnaden plus försäljnings- och administrations­kostnader.

I självkostnaden för uttaget kan det även ingå underordnade kostnader för tillgodogörandet, överlåtelsen eller överförandet av varan (prop. 2002/03:5 s. 54).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-207/23 [1]
  • EU-dom C-322/99 [1]
  • EU-dom C-63/96 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. [1]