OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Beskattningsunderlaget vid privat användning av personbil är värdet av en anställds bilförmån minskat med 20 procent, d.v.s. underlaget för arbetsgivar­avgifterna minskat med mervärdesskatten.

Information om i vilka fall den privata användningen innebär att reglerna om uttagsbeskattning aktualiseras finns på sidan om de beskattningsbara transaktionerna Uttag vid användning av personbilar och motorcyklar.

Beskattningsunderlaget beräknas med utgångspunkt från värdet av bilförmånen

Beskattningsunderlaget för uttaget vid privat användning av en personbil beräknas med utgångspunkt från värdet som används när man beräknar arbetsgivar­avgifterna enligt socialavgifts­lagen (2000:980) för en anställds bilförmån (8 kap. 7 § ML). Skatteverket fastställer värdet av bilförmånen varje år. Detta värde inkluderar mervärdesskatt. Beskattnings­underlaget blir därmed värdet av bilförmånen minskat med 20 procent, d.v.s. underlaget för arbetsgivar­avgifterna minskat med mervärdesskatten (prop. 1993/94:99 s. 195). Denna beräknings­grund gäller även för egenföretagare och delägare i handelsbolag som ska redovisa uttag av bilförmån i närings­verksamheten.

Hänvisningen till socialavgiftslagen i ML medför även att beskattnings­underlaget uppgår till det justerade värdet av bilförmånen minskat med 20 procent, om bilförmånen har justerats.

Rättsfall: betalning med 1 krona

Skatterättsnämnden har ansett att ett bolag skulle uttagsbeskattas när personalen, mot ett nettolöne­avdrag på 1 krona i månaden, i mer än ringa omfattning använde bolagets bilar för privat bruk (SRN 2007-01-19). Skatteverket överklagade förhandsbeskedet för fastställelse. Sedan Skatterättsnämnden meddelat beslutet har regler om omvärdering av beskattnings­underlaget införts i ML. Högsta förvaltnings­domstolen undanröjde därför förhandsbeskedet (RÅ 2008 not. 21).

Skatteverket anser att anställdas privata användning av personbilar regleras av bestämmelsen om uttag i 5 kap. 31 § ML. Utmärkande för den bestämmelsen är att det är den privata användningen som sådan av tillgången som är grunden för uttagsbeskattningen. Uttagsbeskattning ska därför ske med utgångspunkt i värdet av förmånen, oavsett om en betalning görs till arbetsgivaren. En sådan betalning, vilken närmast framstår som en reglering av löne­förmånens värde, ska dock beaktas och minska värdet när man beräknar beskattnings­underlaget (Skatteverkets ställningstagande om mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 not. 21 [1]
  • SRN 2007-01-19 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll. [1]