OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En anställds förvärv av en personaloption från arbetsgivaren är i normalfallet skattepliktig.

Skattepliktig förmån av personaloption

Huvudregeln är att en förmån av personaloption är skattepliktig och ska tas upp som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts (10 kap. 11 § andra stycket IL). Förmånsbeskattning ska ske av skillnaden mellan det marknadsvärde som den underliggande aktien har vid förvärvstidpunkten och det lösenpris som optionsinnehavaren betalar för den underliggande aktien inklusive eventuell ersättning för optionsrätten.

Aktiesparprogram som beskattas enligt personaloptionsregeln

Aktiesparprogram ska antingen beskattas som personaloption eller förvärv av värdepapper. Aktiesparprogram som innebär en option, det vill säga rätt att vid vissa återkommande tidpunkter ha möjlighet, men inte skyldighet, att köpa aktier i företaget till ett på förhand bestämt pris, innebär en personaloptionsförmån. Beskattningstidpunkten infaller när optionen utnyttjas eller överlåts. Exempel på ett aktiesparprogram som beskattas som en personaloption är det amerikanska aktiesparprogrammet Employee Stock Purchase Plan, ESPP. Eftersom det är frågan om en personaloption är det den i vars tjänst rättigheten förvärvades som ska betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna uppgift per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller oavsett om utgivaren är svensk eller utländsk. Skatteverket har tagit ställning till i vilka fall aktiesparprogram avser förvärv av värdepapper respektive personaloptioner (Skatteverkets ställningstagande Aktiesparprogram – förvärv av värdepapper eller personaloptioner?).

Villkorsändringar

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att villkorsändringar i en personaloptionsplan som föranletts av en fusion mellan två bolag, som ledde till att ansvaret för optionsprogrammet och rätten till aktieförvärv flyttades över på det övertagande bolaget inte medför förmånsbeskattning av optionsinnehavaren (RÅ 2003 not. 108).

En villkorsändring som leder till att personaloptioner ”byter karaktär” till att anses som värdepapper ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen bedömas på ett annat sätt. Om förfoganderättsinskränkningar som belastar personaloptioner tas bort för de optioner där kvalifikationstiden har löpt ut ska optionerna från denna tidpunkt ses som värdepapper. Beskattning ska ske enligt värdepappersregeln antingen vid tidpunkten för villkorsändringen, eller när kvalifikationstiden löper ut om detta sker vid en senare tidpunkt. De förfoganderättsinskränkningar som skulle tas bort var följande:

  • Om anställningen upphörde innan kvalifikationstidens utgång skulle optionerna förfalla till den del de inte hade intjänats.
  • Det var inte möjligt att sälja, pantsätta eller på annat sätt förfoga över optionerna annat än för förvärv av aktier i bolaget (RÅ 2004 ref. 35 II).

Avdrag för betald ersättning

Om den anställda har betalat en ersättning för förmånen, får den dras av under det år då förmånen tas upp som intäkt. Avdraget får dock inte överstiga förmånens värde. Om rätten inte utnyttjas, ska utgiften dras av som kostnad det första beskattningsår då rätten att förvärva värdepapper inte längre kan göras gällande (10 kap. 15 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2003 not. 108 [1]
  • RÅ 2004 ref. 35 II [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner? [1]
  • Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland [1]