OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vid förvärvsbeskattning av unionsinternt förvärv av varor består beskattningsunderlaget av ersättningen och eventuell punktskatt som köparen påförts.

Vid överföring av varor som likställs med ett unionsinternt förvärv gäller andra bestämmelser.

Vad ska ingå i beskattningsunderlaget?

Vid unionsinternt förvärv av varor består beskattningsunderlaget av ersättningen för varan och eventuell punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land (8 kap. 11 § ML). Detta gäller under förutsättning att bestämmelsen i 8 kap. 17 § ML om omvärdering av beskattningsunderlaget inte är tillämplig.

I beskattningsunderlaget ska ingå skatter och avgifter utom mervärdesskatt (8 kap. 13 § ML). Det innebär att även punktskatt som påförs en köpare i Sverige ska ingå i beskattningsunderlaget.

Om en företagare inte har åberopat sitt VAT-nummer i samband med ett förvärv till sin verksamhet och av den anledningen blivit debiterad mervärdesskatt i ett annat EU-land, ska förvärvet ändå beskattas och redovisas som ett unionsinternt förvärv i Sverige. Det innebär att beskattningsunderlaget vid ett unionsinternt förvärv även ska inkludera eventuell utländsk mervärdesskatt som säljaren har debiterat köparen (artikel 16 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Rättelse av denna skatt får sökas i det land från vilket varorna transporterades.

Exempel: utländsk mervärdesskatt

En advokat reser till Tyskland och köper en personbil som han har för avsikt att ta in i sin advokatverksamhet. Han åberopar inte sitt svenska VAT-nummer utan får betala tysk mervärdesskatt för förvärvet. Beskattningsunderlaget ska beräknas på hela fakturabeloppet inklusive den tyska mervärdesskatten. Då förvärvet avser en personbil är den ingående skatten inte avdragsgill (13 kap. 20 § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar