OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Eftersom det vid överföring av varor inte sker en äganderättsövergång mot en faktisk ersättning är det särskilt reglerat för hur beskattningsunderlaget ska beräknas vid överföringar som likställs med leverans av varor och unionsinterna förvärv.

Beskattningsunderlag vid överföring av varor till annat EU-land

Från den 1 juli 2023 har det i ML införts en bestämmelse om vad som ska ingå i beskattningsunderlaget vid överföring av varor till ett annat EU-land. Vid överföring av varor till annat EU-land ska varornas eller liknande varors inköpspris användas som beskattningsunderlag. Om ett sådant pris saknas ska i stället självkostnadspriset vid tidpunkten för överföringen användas som beskattningsunderlag (8 kap. 10 § ML).

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 76 mervärdesskattedirektivet.

Den som gör överföringar av varor till annat EU-land ska redovisa överföringarna både i mervärdesskattedeklarationen och i periodisk sammanställning enligt 26 kap. 21 § och 35 kap. 2 § SFL.

Beskattningsunderlag vid överföring av varor från ett annat EU-land

När det gäller överföringar av varor från ett annat EU-land till Sverige består beskattningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris. Om ett sådant pris saknas består beskattningsunderlaget i stället av självkostnadspriset vid tidpunkten för överföringen av varorna (8 kap. 12 § ML).

Bestämmelsen motsvarar delvis bestämmelsen i artikel 83 mervärdesskattedirektivet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]