OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska på ansökan av samtliga svenska koncernenheter besluta att en av dem blir ansvarig för hela den kompletterande tilläggsskatt som fördelas till svenska koncernenheter. Den ansvariga koncernenheten ska redovisa och betala den kompletterande tilläggsskatten och i övrigt företräda koncernenheterna i frågor som rör sådan skatt.

Förenklat förfarande för redovisning och betalning av kompletterande tilläggsskatt

Varje svensk koncernenhet som ingår i koncernen vid utgången av det beskattningsår som tilläggsskatten avser är skattskyldig för en andel av den kompletterande tilläggsskatt som allokeras till Sverige enligt kompletteringsregeln (6 kap. 12 § TSL).

I syfte att förenkla förfarandet vid uttag av kompletterande tilläggsskatt har det införts en möjlighet för svenska koncernenheter att, i stället för fördelning enligt 6 kap. 12 § TSL, ansöka om att endast en koncernenhet ska vara ansvarig för att redovisa och betala hela den kompletterande tilläggsskatten som allokeras till svenska koncernenheter.

Ansökan och beslut

Ansökan ska lämnas till Skatteverket gemensamt av samtliga svenska koncernenheter i en koncern vilka är skattskyldiga för kompletterande tilläggsskatt (6 kap. 15 § första stycket TSL). Av ansökan ska framgå vilken koncernenhet i koncernen som ska vara ansvarig skattskyldig för kompletterande tilläggsskatt. Ansökan kan avse vilken svensk koncernenhet som helst (prop. 2023/24:32 s. 601). Ansökan ska göras senast 14 månader efter utgången av det beskattningsår som den avser (6 kap. 15 § andra stycket TSL).

Skatteverket ska med anledning av ansökan besluta att den utsedda koncernenheten ska vara ansvarig för hela den kompletterande tilläggsskatten som fördelas till de svenska koncernenheterna. Beslutet gäller så länge den ansvariga koncernenheten ingår i koncernen eller till dess att de svenska koncernenheterna gemensamt anmäler att ansvaret ska upphöra (6 kap. 15 § andra stycket TSL).

Om det sker förändringar som innebär att det tillkommer koncernenheter som är skattskyldiga för kompletterande tilläggsskatt i Sverige, måste en ny gemensam ansökan lämnas in för att omfatta tillkomna koncernenheter. Om däremot en koncernenhet, annan än den utsedda koncernenheten, utträder ur koncernen behöver inte någon ny ansökan lämnas in (prop. 2023/24:32 s. 651).

Ansvaret upphör om den ansvariga koncernenheten utträder ur koncernen (prop. 2023/24:32 s. 601).

Vad ska den ansvariga enheten göra?

Den ansvariga koncernenheten som Skatteverket har utsett för koncernenheterna ska redovisa och betala den kompletterande tilläggsskatten och i övrigt företräda koncernenheterna i frågor som rör sådan skatt (5 kap. 6 § SFL). Den ansvariga koncernenheten blir således uppgiftsskyldig även för övriga koncernenheters räkning i frågor som rör redovisning och betalning av kompletterande tilläggsskatt.

Uppgiftsskyldigheten innebär bl.a. att det är den utsedda enheten som fullgör skyldighet att lämna tilläggsskattedeklaration avseende kompletterande tilläggsskatt enligt 32 a kap. SFL. Skatteverkets beslut om kompletterande tilläggsskatt kommer då endast att riktas mot denna koncernenhet.

Den utsedda koncernenheten ska vidare fullgöra den generella dokumentationsskyldigheten enligt 39 kap. 3 § SFL. Bestämmelser om föreläggande i 37 kap. SFL och revision i 41 kap. SFL kan tillämpas vid kontroll hos den ansvariga koncernenheten i frågor som rör denna skatt (prop. 2023/24:32 s. 307).

Den ansvariga koncernenheten övertar dock inte skyldigheten för varje koncernenhet att registrera sig enligt 7 kap. 1 § första stycket 11 SFL (7 kap. 1 § tredje stycket SFL och prop. 2023/24:32 s. 377).

Underlag för kontroll

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos den ansvariga koncernenheten (5 kap. 6 § andra stycket SFL).

Om den ansvariga enheten inte betalar

Skatteverket får besluta om solidariskt betalningsansvar för de svenska enheterna om den ansvariga koncernenheten inte har fullgjort sin skyldighet att betala den kompletterande tilläggsskatten (59 kap. 23 a § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner [1] [2] [3] [4] [5]