OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Svenska koncernenheter kan bli solidariskt betalningsansvariga för kompletterande tilläggsskatt som den ansvariga koncernenheten inte har betalat.

En koncernenhet kan ansvara för alla svenska enheters kompletterande tilläggsskatt

Efter ansökan av samtliga svenska koncernenheter ska Skatteverket besluta att en av dem blir ansvarig för hela den kompletterande tilläggsskatt som fördelas till de svenska koncernenheterna. Den ansvariga koncernenheten ska redovisa och betala den kompletterande tilläggsskatten och i övrigt företräda koncernenheterna i frågor som rör sådan skatt, se förenklat förfarande för redovisning och betalning av kompletterande tilläggsskatt (6 kap. 15 § TSL).

Om det sker förändringar som innebär att det tillkommer koncernenheter som är skattskyldiga för kompletterande tilläggsskatt i Sverige måste en ny gemensam ansökan lämnas in för att omfatta även tillkomna koncernenheter (prop. 2023/24:32 s. 307).

Skatteverkets beslut gäller så länge den ansvariga koncernenheten ingår i koncernen eller till dess samtliga svenska koncernenheter gemensamt anmäler att ansvaret ska upphöra (6 kap. 15 § TSL).

Skatteverket kan besluta om solidariskt betalningsansvar för de svenska enheterna

Om den ansvariga koncernenheten inte har fullgjort sin skyldighet att betala den kompletterande tilläggsskatten får Skatteverket besluta att en eller flera av de andra svenska koncernenheterna tillsammans med den ansvariga koncernenheten är skyldiga att betala skatten, s.k. solidariskt betalningsansvar. Skyldigheten begränsas till den del skatten hänför sig till ett räkenskapsår som enheten är koncernenhet. Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran har preskriberats (59 kap. 23 a § SFL).

Skatteverket kan bara besluta om solidariskt betalningsansvar för de koncernenheter som omfattas av det beslut som Skatteverket har fattat i enlighet med 6 kap. 15 § TSL. Om det efter beslutet har tillkommit en svensk koncernenhet, och inget nytt beslut som omfattar den tillkommande enheten har fattats, kommer inte den tillkommande enheten att kunna åläggas solidariskt betalningsansvar. Den tillkommande enheten kommer då endast att vara betalningsansvarig för den del av den kompletterande tilläggsskatten som fördelas på den enheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2023:875) om tilläggsskatt [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner [1]