OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som har betalat ut ersättning till kända mottagare utan att göra skatteavdrag med rätt belopp kan bli ansvarig för det belopp som skulle ha dragits av. Skatteverket gör utbetalaren ansvarig först när betalningsmottagarens skatt har restförts.

Ansvar kan även beslutas när skatteavdrag inte har gjorts till okända betalningsmottagare.

Nytt: 2024-02-13

I årsutgåva 2024 har nedanstående ändringar gjorts. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

  • Sidan har skrivits om så att den även omfattar ansvar för ej gjorda skatteavdrag enligt SINK och A-SINK. Den tillförda informationen fanns tidigare på sidan Ansvar för särskild inkomstskatt.
  • Ett avsnitt om skattetillägg har lagts till med länk sidan om skattetillägg för den som inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag.

Vem kan bli ansvarig?

En utbetalare som inte gör skatteavdrag med rätt belopp kan bli ansvarig för det belopp som skulle ha dragits av (59 kap. 2 § SFL).

Skatteavdrag för preliminärskatt

Den som betalar ut ersättning för arbete kan vara skyldig att göra skatteavdrag enligt 10 kap. SFL. Skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige gäller även utländska utbetalare.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK eller A-SINK

Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas enligt SINK för tjänsteinkomster. Den som betalar ut ersättning som är skattepliktig enligt SINK ska under vissa förutsättningar göra skatteavdrag för skatt enligt SINK (13 kap. 3 § SFL). Skyldigheten att göra skatteavdrag omfattar även utländska utbetalare.

Den som betalar ut ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag ska göra skatteavdrag för skatt enligt A-SINK (13 kap. 4 § SFL).

Vilket belopp kan utbetalaren bli ansvarig för?

Ett beslut om ansvar kan som mest avse det belopp som utbetalaren skulle ha dragit av (59 kap. 2 § SFL).

Om mottagaren ska betala slutlig skatt får ansvaret inte avse ett större belopp än vad som kan behövas för att betala den slutliga skatten för beskattningsåret (59 kap. 3 § första stycket SFL).

Både utbetalaren och mottagaren är ansvariga

Både utbetalaren och mottagare är ansvariga för att betala den aktuella skatten. Mottagaren är huvudbetalare (jfr prop. 2010/11:165 s. 554 f och s. 1013).

När mottagaren ska betala slutlig skatt kommer beslutet om mottagarens ansvar för skatten fattas genom beslutet om slutlig skatt. Om den aktuella inkomsten inte ingår i beslutet om slutlig skatt för mottagaren, bör beslutet om slutlig skatt omprövas.

Om mottagaren ska betala särskild inkomstskatt ska Skatteverket fatta ett beslut om mottagarens betalningsansvar för den särskilda inkomstskatten enligt SINK eller A-SINK med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Eftersom både utbetalaren och mottagaren är betalningsansvariga för samma skatt behöver de två besluten ha en koppling till varandra. Annars finns risken att samma skatt betalas två gånger. Med anledning av detta kan ett beslut om ansvar för utbetalaren, av tekniska skäl, fattas tidigast när mottagarens obetalda skatt har restförts och ansvaret begränsas till det restförda beloppet.

När det gäller avdragen preliminärskatt för en mottagare som ska betala slutlig skatt innebär detta att utbetalarens betalningsansvar ska begränsas till mottagarens restförda slutliga skatt. Om mottagaren ska betala särskild inkomstskatt ska utbetalarens betalningsansvar begränsas till mottagarens restförda skatt avseende särskild inkomstskatt.

Om mottagaren inte är skattskyldig, t.ex. då det handlar om ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige, kommer mottagaren inte att påföras någon skatt. Någon restförd skatt uppkommer då inte. Detta innebär att en utbetalare inte kommer att kunna göras betalningsansvarig för någon skatt. Detsamma gäller för svenska handelsbolag och utländska delägarbeskattade juridiska personer som inte är skattesubjekt och därför inte debiteras slutlig skatt.

Skattetillägg

Skattetillägg ska tas ut av den som inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag. Ett sådant beslut om skattetillägg är inte beroende av att det fattas ett ansvarsbeslut för utbetalaren.

När kan beslutet meddelas?

Ett beslut om ansvar för utbetalaren kan meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då skatten skulle ha dragits av (59 kap. 6 § SFL).

Hur ska beslutet om ansvar registreras och hur ska räntan beräknas?

Ett beslut om ansvar för utbetalaren avseende skatteavdrag som inte har gjorts ska inte registreras på skattekontot (61 kap. 1 § andra stycket SFL).

För beslut enligt 59 kap. SFL gäller särskilda regler för beräkning av ränta (65 kap. 19 och 20 §§ SFL).

Regressrätt

En utbetalare som har betalat mottagarens skatt enligt 59 kap. 2 § SFL har rätt att kräva mottagaren på beloppet (59 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]