Den som bedriver enskild näringsverksamhet eller som är delägare i handelsbolag kan ha rätt till ett särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifterna och i andra hand även den allmäna löneavgiften.

För de som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i ett stödområde finns ytterligare ett särskilt avdrag, (regionalt stöd).

Nytt: 2024-02-13

I årsutgåva 2024 har nedanstående ändringar gjorts.

 • Namnet på sidan har ändrats för att tydligare koppla till avdragets rättsliga benämning efter att avdragets reglering har flyttats till en egen lag. Vi använder inte längre den tidigare benämningen ”generellt avdrag”.
 • I det inledande avsnittet har ett stycke lagts till för att uppmärksamma att lagstödet för avdraget, från och med den 1 januari 2024, flyttats från 3 kap. 8 § SAL till en egen lag. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, (2023:748).
 • I det inledande avsnittet uppmärksammas också att reglerna för beräkning av avdraget i och med den nya lagen har ändrats så att avdraget, utöver att reducera egenavgifterna, i andra hand även kan reducera den allmänna löneavgiften.
 • Det andra avsnittet har uppdaterats med nya lagrum.

Hur stort är avdraget och vilket syfte har det?

Avdraget reducerar summan av egenavgifter och allmän löneavgift med 7,5 procent av underlaget för egenavgifter på inkomster från näringsverksamhet, dock högst med 15 000 kronor per år.

Avdraget ska i första hand göras från egenavgifterna, men det får emellertid inte reducera ålderspensionsavgiften. Ålderspensionsavgiften får inte reduceras av avdrag eftersom pensionssystemets långsiktiga finansiella hållbarhet bygger på principen att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av inbetald avgift.

Reglerna för beräkning av avdraget ändrades från och med den 1 januari 2024 så att avdraget, utöver att reducera egenavgifterna, i andra hand även kan reducera den allmänna löneavgiften. I samband med ändringen flyttades reglerna från 3 kap. 8 § SAL till en egen lag. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, (2023:748).

Avdraget syftar till att sänka kostnaderna och stärka likviditeten hos de mindre företagen (prop. 2009/10:178 s. 19). Åtgärden förstärktes 2014 med både en högre avdragsprocent och ett högre maximalt avdrag (prop. 2013/14:14).

Vilka avgiftsskyldiga får inte göra avdraget?

Avdraget får bara göras till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet (3 § 2 st. 1 p. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, 2023:748). Regeln är till för att stödja företag och därför får de som betalar egenavgifter på inkomst av tjänst inte göra avdraget. Det gäller exempelvis för den som har hobbyinkomster eller sådana royaltyinkomster som ska tas upp som inkomst av tjänst.

För att ha rätt till avdraget måste den avgiftspliktiga inkomsten överstiga 40 000 kr. (3 § 2 st. 2 p. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, 2023:748). Om avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kr får dock avdraget beräknas på hela beloppet och inte bara på den del som överstiger 40 000 kr.

Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § SAL, (3 § 1 st. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, 2023:748). Personer som endast ska betala egenavgifter i form av ålderspensionsavgift får därför inte göra avdraget (3 § 2 st. 3 p. Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall, 2023:748). Det gäller följande kategorier avgiftsskyldiga:

 • den som vid årets ingång har fyllt 66 år. Åldersgränsen höjdes den 1 januari 2023 från 65 år till 66 år för att motsvara de höjda pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem (prop. 2021/22:181). Från och med den 1 januari 2026 höjs åldersgränsen ytterligare till 67 år.
 • den som tagit ut hel ålderspension hela året eller den som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning under del av året.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (2023:748) om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

 • Proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter [1]
 • Proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter [1]
 • Proposition 2021/22:181 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system [1]