En begränsat skattskyldig fysisk person som har en enligt SINK skattepliktig inkomst är skattskyldig enligt SINK.

En begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare omfattas i stället av A-SINK.

Krav för beskattning enligt SINK

För att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda, nämligen att personen

  • är en fysisk person
  • är bosatt utomlands
  • uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst (3 § SINK).

Bara fysiska personer omfattas

Det första villkoret innebär att juridiska personer inte omfattas av SINK.

Betalningar till dödsbon

När en person som beskattas enligt SINK avlider kan det inträffa att pension eller annan skattepliktig ersättning, som avser tid före dödsfallet, betalas till personens dödsbo. Dödsboet kan ha uppkommit enligt svensk rätt och vara en svensk juridisk person eller enligt utländsk rätt och vara en utländsk juridisk person. Läs mer om vad som menas med ett dödsbo efter en begränsat skattskyldig person.

Ett dödsbo är ett annat rättssubjekt än den avlidna personen. Ett beslut om SINK som har fattats före dödsfallet omfattar inte betalningar till dödsboet eftersom beslutet endast gäller betalningar till den fysiska person som anges i beslutet (jämför 13 kap. 1 § SFL).

Det kan inte heller fattas ett nytt beslut om SINK som gäller dödsboet eftersom detta är en juridisk person och därför inte kan vara skattskyldigt enligt SINK (jämför 3 § SINK). Enligt 4 kap. 1 § IL ska det som skulle ha gällt för den döda enligt ”denna lag”, det vill säga IL, tillämpas under dödsåret för dödsboet. Det innebär att IL:s regler för begränsat skattskyldiga fysiska personer (3 kap. 18–20 §§ IL) gäller för dödsboet under dödsåret. Däremot gäller inte SINK eftersom SINK inte är ”denna lag”. När personen har beskattats för en inkomst enligt SINK fram till dödsfallet, och alltså inte har begärt beskattning enligt IL, är dödsboet därför inte skattskyldigt för inkomsten enligt IL under dödsåret (jämför 3 kap. 18 § första stycket 1 IL). Från och med året efter dödsåret beskattas dödsboet som en utländsk juridisk person (4 kap. 3 § IL).

Utbetalare av ersättning som är skattepliktig enligt IL ska göra avdrag för preliminär skatt (10 kap. 2 och 3 §§ SFL). Att en ersättning är skattepliktig förutsätter inte att mottagaren är skattskyldig för den. Något särskilt undantag för betalningar till dödsbon efter begränsat skattskyldiga finns inte. Eftersom dödsboet i de nu aktuella fallen inte är skattskyldigt för ersättningen enligt IL kan dock Skatteverket, på ansökan av utbetalaren eller dödsboet, besluta om befrielse från skatteavdrag enligt 10 kap. 9 § 1 SFL. Om det inte finns något sådant beslut ska utbetalaren göra avdrag för preliminär skatt.

Med bosatt utomlands avses en person som är begränsat skattskyldig

Det andra villkoret innebär att personen ska vara bosatt utomlands. Med uttrycket bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig. Definitionen av begränsat skattskyldig i IL (3 kap. 3 och 17 §§ IL) har samma betydelse och tillämpningsområde i SINK (2 § SINK).

Tidpunkten när inkomsten kan disponeras avgör beskattningen

Om den skattskyldige är obegränsat eller begränsat skattskyldig vid den tidpunkt inkomsten kan disponeras avgör om inkomsten ska beskattas enligt IL eller enligt SINK.

Tjänsteinkomster som blir disponibla efter att betalningsmottagaren har blivit begränsat skattskyldig omfattas av SINK. Detta gäller även om tjänsteinkomsten hänför sig till tid under vilken personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.

En tjänsteinkomst som blir disponibel innan personen har blivit obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. ett förskott, omfattas av SINK. Detta gäller även om inkomsten avser arbete som kommer att utföras när personen har blivit obegränsat skattskyldig här.

Läs mer om beskattningstidpunkten för tjänsteinkomster på sidan När ska inkomster tas upp?.

Dagpendlare

Dagpendlare, d.v.s. personer som arbetar i Sverige men inte övernattar här utan tillbringar sin nattvila i hemlandet, anses inte vistas stadigvarande i Sverige. Detta gäller oavsett om arbetet i Sverige pågår under kortare eller längre tid än sex månader (jfr RÅ 1981 Aa 4). En sådan person anses därmed som begränsat skattskyldig och inkomsten beskattas enligt SINK.

Inkomsten måste vara skattepliktig enligt SINK

Det tredje och sista villkoret kopplar ihop reglerna om skatteplikt och skattskyldighet. För att en person ska vara skattskyldig krävs att denna uppbär en inkomst som är skattepliktig enligt SINK.

Nytt: 2024-03-26

SINK omfattar endast inkomst av tjänst. Vilka inkomster som är skattepliktiga och undantagna från skatteplikt kan du läsa om på sidorna Lön och annan ersättning för arbete (här tas både skatteplikt för ersättning från svensk offentlig anställning och annan anställning upp), Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning och Andra tjänsteinkomster.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

Den som omfattas av SINK har möjlighet att välja att i stället bli beskattad enligt IL och är då undantagen från skattskyldighet enligt SINK (4 § SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster