Punkt 1

Punkt 1 ger företagets hemviststat ensam beskattningsrätt och avviker därmed från artikel 8 punkt 1 i OECD:s modellavtal i dess lydelse fram till 21 november 2017. I den äldre versionen av artikeln gavs ensam beskattningsrätt till den stat där företagets verkliga ledning finns. I den nya lydelsen ges ensam beskattningsrätt till den stat där företaget hör hemma.

Begreppet internationell trafik definieras i artikel 3 punkt 1 h.

SAS, Scanair och SAS Commuter

I protokollet finns regler om inkomst som konsortierna Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter förvärvar genom kommersiell internationell och inrikes luftfart och annan därmed direkt sammanhängande verksamhet. I Danmark, Norge och Sverige ska artikel 7 tillämpas på sådan inkomst i förhållande till den andel i konsortiet som innehas av delägare som har hemvist i Danmark, Norge respektive Sverige (protokollspunkt III punkt 1).

Punkt 2

Punkt 2, som gäller inkomst som en person förvärvar genom nyttjande, underhåll eller uthyrning av containrar och tillhörande transportutrustning, saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst beskattas endast i personens hemviststat, utom då containern används uteslutande för transport mellan platser i en annan avtalsslutande stat. (jfr artikel 13 punkt 5).

Bestämmelsen innebar ursprungligen att inkomsten skulle beskattas endast i den stat där företaget hade sin verkliga ledning (prop. 1989/90:33 s. 9).

Om containern används uteslutande för transport mellan platser i en annan avtalsslutande stat än hemviststaten tillämpas inte punkt 2 (prop. 1996/97:44 s. 51). Detta innebär att beskattningsrätten i ett sådant fall regleras av övriga bestämmelser i avtalet, i normalfallet artikel 7 Inkomst av rörelse.

Punkt 3

Punkt 3 överensstämmer i sak med artikel 8 punkt 4 i OECD:s modellavtal (artikel 8 punkt 2 enligt modellavtalet i dess lydelse efter 21 november 2017), bortsett från hänvisningen till punkt 2 som saknar motsvarighet i modellavtalet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4]

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]